de
lui
de
roep
×
×

×

Artikelinformatie

Auteurs:
Marian Pel en Wim Wiggers
Oorspronkelijk gepubliceerd in Jezus de Vriend no. 32.
Pagina 12 - 16
Inleiding, samenvatting, afbeeldingen, tussenkopjes en [...] toegevoegd door De Luide Roep.

Inhoudsopgave

 1. Samenvatting
 2. De tarweoogst & De gemeente moet voorbereid worden op de wederkomst
 3. Kenmerken van de eindtijdgemeente, de 144.000
 4. 3 boodschappen door 3 engelen
 5. Het merkteken van het beest is óf op de hand of op het voorhoofd
 6. Het zegel van God is voor Zijn gemeente
 7. De tarweoogst is de gemeente van God
 8. De druivenoogst wordt ook geoogst: de ongelovigen
 9. De 144.000: de vrucht (het resultaat) van de boodschap
 10. Verbinding tussen kerk en staat
 11. Mensen zullen denken dat de wet van God opzij gezet kan worden
 12. Door verbinding met de staat verliezen de kerken de genade en kracht van God
 13. Het 1e kenmerk van de 144.000
 14. Het 2e kenmerk van de 144.000
 15. Het oordeel start bij hen die gestorven zijn. Maar de laatste generatie wordt tijdens hun leven geoordeeld
 16. De weg van Christus en zijn volgelingen is zichtbaar in het heiligdom
 17. Iedere dag Christus volgen en tenslotte Grote Verzoendag
 18. De laatste generatie wordt verzegeld in het oordeel
 19. De eerstelingen van de oogst
 20. De 144.000 zijn de eerstelingengarve
 21. Christus wacht met maaien tot de stem uit de tempel klinkt
 22. Het universum moet overtuigd worden dat de zonde niet weer zal opstaan
 23. Als de laatste generatie blijft staan, dan kan Christus terugkomen om alle christenen uit alle eeuwen op te halen. De doden in Christus zullen opstaan.

×
×

Aartsbisschop van Reggio:

“De Protestanten maken aanspraak op “het geschreven woord alleen” – en doen het voorkomen dat zij zich alleen houden aan de Schrift als de standaard voor het geloof. Zij rechtvaardigen hun opstand door het argument dat de Kerk is afgedwaald van het woord en de Traditie volgt. Wel nu, de aanspraak van de Protestanten, dat zij staan op het geschreven woord alleen, is niet waar. Hun uitspraak dat zij zich houden aan “de Schrift alleen als de standaard van het geloof” is vals! Het bewijs: Het geschreven woord gebiedt de heiliging van de zevende dag als de sabbat. Zij houden zich niet aan de zevende dag, maar verwerpen het! Als zij zich waarlijk aan de Schrift alleen als standaard zouden houden, dan zouden zij de zevende dag, zoals dat in de hele Schrift tot uiting komt, moeten heiligen! Maar nee, zij verwerpen niet alleen de heiliging van de sabbat zoals de Schrift voorschrijft, maar hebben ook nog de heiliging van de zondag geadopteerd, waarvoor zij slechts het argument van Traditie van de Kerk hebben … Bijgevolg faalt de aanspraak van “de Schrift alleen als standaard” en is de noodzakelijkheid van de kerkleer van “Schrift en Traditie” volledig bevestigd. De Protestanten zelf treden hierin op als rechters!” ”

×
ARTIKEL menu search
Openbaring 14

en de 144.000

- 1 -
Samenvatting:
In de eindtijd zijn er 2 oogsten: de tarweoogst (de gelovigen) en de druivenoogst (de ongelovigen.)

In de diensten van de tabernakel (of het heiligdom) zien we dat als het EERSTE deel van de oogst gereed was (de eerstelingen), dat een teken was dat de HELE oogst gereed was.

In de eindtijd zal de laatste generatie deze EERSTE oogst zijn, 'de 144.000'.

Deze laatste generatie wordt op een speciale wijze door Christus gereed gemaakt om staande te blijven in de eindtijd. Zij zullen een levend getuigenis zijn tegen het beest en het beeld van het beest.

En als alle engelen hebben kunnen zien dat deze generatie staande blijft, zal het universum klaar zijn om de hele oogst te ontvangen in de hemel. Dan kunnen de doden in Christus opstaan en kan Christus terug komen om deze oogst te halen.
- 2 - De tarweoogst
In artikel 38 heb je kunnen lezen over het zegel van God. Dit zegel maakt van de gemeente van Christus een onwankelbaar koninkrijk. Een koninkrijk dat gereed is voor de wederkomst. De gemeente is verbonden aan een getal, de honderdvierenveertigduizend.

In Openbaring 14 wordt de wederkomst van Christus opnieuw beschreven:

“En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zal Iemand als een Mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel ... een engel riep met luide stem tot Hem Die op de wolk zat: Zend uw sikkel en maai ... En Hij die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.” Openb 14: 14-16


De gemeente moet voorbereid worden op de wederkomst
De samenhang van dit hoofdstuk is dus de wederkomst van de Mensenzoon. Het gaat over de voorbereiding op de wederkomst. De eerste drie verzen gaan over de 144.000, dit is de gemeente in zijn volle glorie.

“En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden.

En ik hoorde een stem uit de hemel als de stem van vele wateren en als de stem van zware donder. En de stem, die ik hoorde, was als van citerspelers, spelende op hun citers; en zij zongen een nieuw gezang vóór de troon en vóór de vier dieren en de oudsten; en niemand kon het gezang leren dan de honderdvierenveertigduizend, de losgekochten van de aarde.
- 3 - Kenmerken van de eindtijdgemeente, de 144.000
In vers 4 en 5 zien wij dat die 144.000 drie kenmerken hebben.

“Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk.” (...want zij zijn smetteloos voor de troon van God. Hsv)

De kenmerken zijn:
 1. Zij zijn niet met vrouwen bevlekt, want zij zijn maagden.
 2. Zij volgen het Lam waar het ook heengaat.
 3. Deze zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.
- 4 - 3 boodschappen door 3 engelen
Dan volgen er drie boodschappen, gebracht door drie engelen.

“En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie;

en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

En een andere, een tweede engel, volgde, zeggende: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken.

En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.” Openbaring 14:6-12
- 5 - Het merkteken van het beest is óf op de hand of op het voorhoofd
De drie kenmerken van de 144.000 komen voort uit deze drie boodschappen.

 1. De eerste boodschap gaat over het feit dat het oordeel begonnen is – “De ure van Zijn oordeel is gekomen.”
 2. De tweede boodschap gaat over de val van Babylon.
 3. De derde boodschap gaat over aanbidding van het beeld van het beest.

Wanneer deze aanbidding dwingend wordt opgelegd, dan is het gevolg dat men getekend wordt met het merkteken van het beest.
Óf op de hand óf het voorhoofd.

Tegelijk wordt opgemerkt dat zij die het teken ontvangen - dat is het merkteken van het beest - ook de toorn van God zullen ondergaan.
- 6 - Het zegel van God is voor Zijn gemeente
Maar er is een groep die het teken niet ontvangt. Degenen die het merkteken van het beest niet ontvangen worden ook gekenmerkt.

“Hier zien wij de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.(Vers 12 hsv)


Met andere woorden: de kerk wordt zichtbaar, ze 'komen openbaar'.

Sinds de dagen van de Hervorming wordt ons verteld dat de ware kerk onzichtbaar is. Niet onzichtbaar omdat wij de kerk niet zouden kunnen zien. Dat is niet de oorzaak.

De kerk is een stad op een berg gebouwd, maar omdat HET GELOOF onzichtbaar is! En HET GELOOF is de enige band met de Heer van de kerk. De verzegeling maakt de werkelijke kerk zichtbaar.
- 7 - De tarweoogst is de gemeente van God
In vers 14-16 zien wij dan dat de tarweoogst geoogst wordt door de Mensenzoon die op de wolk gezeten is.

“En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.

En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en maai, want de ure om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is geheel rijp geworden.

En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.”
- 8 - De druivenoogst wordt ook geoogst: de ongelovigen
In vers 17-20 wordt de druivenoogst geoogst.

“En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, ook hij met een scherpe sikkel.

En een andere engel kwam uit het altaar; deze had macht over het vuur en hij riep met luider stem tot hem, die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend uw scherpe sikkel uit en oogst de trossen van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp.

En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en oogstte van de wijngaard der aarde en wierp het in de grote persbak van de gramschap Gods.

En de persbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen der paarden, zestienhonderd stadiën ver.”
- 9 - De 144.000: de vrucht (het resultaat) van de boodschap
Zoals we al hebben aangegeven hebben de 144.000 drie bijzondere kenmerken. Zij zijn met vrouwen niet bevlekt. Zij zijn uit Babylon vertrokken, en hebben zo de oproep om Babylon te verlaten gehoor gegeven.

In Openbaring 18: 2, 3 lezen wij wat de speciale zonden van Babylon zijn.

“Gevallen, gevallen is de grote (stad) Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte, omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid.”
- 10 - Verbinding tussen kerk en staat
Een stem uit de hemel roept:

“Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.” Vers 4

Door hoererij, door de verbinding van kerk en staat, wordt iedereen gedwongen het beest te aanbidden. De wereld wordt dan één grote gevangenis. Men moet zich onderwerpen aan de wetten van de kerk.

De vrijheid van het geweten komt daartegen in opstand. Maar door de zware straffen die worden opgelegd bij overtreding van de wetten, zullen veel mensen de stem van hun geweten het zwijgen opleggen.

Het gevolg is dat huichelarij een noodzaak is geworden. Er was altijd al vrijwillige huichelarij. Maar door de kerkelijke wetten wordt het noodzaak. Mensen die nooit naar de kerk gingen worden gedwongen om kerkelijke plichten te vervullen. Atheïsten beginnen psalmen te zingen.

Geen wonder dat de Bijbel zegt dat de kerk een woonplaats wordt van demonen. Gods kinderen worden gewaarschuwd om het kamp te verlaten.
- 11 - Mensen zullen denken dat de wet van God opzij gezet kan worden


Citaat “De vijand heeft in de godsdienstige wereld gewerkt door de mensen te misleiden in het geloof dat de wet van God opzij gezet kan worden. Hij heeft lange jaren ervaring opgedaan in dit werk, want hij begon met onze eerste ouders, door zijn vermogens aan te wenden om hen God te laten wantrouwen.

Als hij zich op kon stellen tussen hun zielen en God, wist hij dat hij slagen zou. Het uitzicht om goden te worden, kennende het goed en het kwaad, was aangenaam voor Adam en Eva, en zij gaven toe aan de verzoeking. In het kennen van goed en kwaad voelen de mensen dat zij veel winnen; maar zij kennen de bedoelingen van Satan niet.

Zij begrijpen niet dat zij in de val lopen als zij peuteren aan Gods wet. De vijand weet dat wanneer de kerk beheerst kan worden door politieke verordeningen, als zij ertoe geleid kan worden om zich te verenigen met de wereld, zij in feite hem erkent als haar hoofd.

Dan zal het gezag van de door mensen gemaakte geboden, werken in opstand tegen de regering des hemels. Onder het leiderschap van Satan zullen de mensen de rechtvaardige heilige verordeningen van God met betrekking tot de Sabbat weg doen, waarvan het onderhouden altijd een teken tussen God en Zijn volk dient te zijn.” E.G.White, Gedachten over Openbaring blz. 113.
- 12 - Door verbinding met de staat verliezen de kerken de genade en kracht van God
De gevallen kerken, die worden voorgesteld door de hoer in Openbaring 17, hebben zich eerst met de wereld verbonden, daarna met de staat.

Wanneer zij eenmaal verbonden zijn met de staat verliezen zij de genade en kracht van God. Daardoor worden zij volkomen afhankelijk van de staat. Men ziet het bij de christelijke politieke partijen. In de politiek wordt men altijd gedwongen tot het maken van compromissen.
- 13 - Het 1e kenmerk van de 144.000
Het eerste kenmerk van de 144.000 is dat men zich heeft losgemaakt van de wereld en van de staat. Vrij van de politiek.

Gescheiden zijn van de wereld betekent dat Gods genade en kracht kunnen werken voor de gelovigen. Dit is het startpunt voor al de rijkdommen van de genade.

“Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk” “Kom uit van haar mijn volk.”
- 14 - Het 2e kenmerk van de 144.000
“Dezen zijn het die het Lam volgen waar het ook heengaat.”

De eerste engel wijst op het oordeel dat begonnen is. De boodschap luidt:

“En ik zag een andere engel vliegen in het midden van de hemel en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn, en aan alle volk en stam en taal en natie; en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van Zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, Die de hemel en de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.” Openb. 14: 6-7
- 15 - Het oordeel start bij hen die gestorven zijn. Maar de laatste generatie wordt tijdens hun leven geoordeeld
Het oordeel is begonnen bij hen die op de aarde gezeten zijn en alle stam en taal en natie. Dit is het oordeel over de mensen die op dat moment leven.

In de tijd van Paulus was het oordeel nog in de toekomst.

“Omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken.” Hand 17:31

In Hebr 9:27 kun je lezen:

“En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel.”

Maar niet iedereen sterft voor de wederkomst van Christus. De laatste generatie sterft niet en zal geoordeeld worden tijdens hun leven.

Wat betekent dat?
- 16 - De weg van Christus en zijn volgelingen is zichtbaar in het heiligdom
Het kenmerk is “Dezen zijn het die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat.”

Waarheen gaat het Lam?

De weg van het Lam in het Oude Testament was in het heiligdom.

Dat begint al met Kaïn en Abel. Abel was schaapherder. Maar waarom schaapherder? Er was geen markt voor schapenvlees, zij waren vegetariërs. De temperatuur was zodanig dat ze geen wollen kleding droegen. Abel was schaapherder omdat hij priester was. Die schapen waren offerdieren.

De kleding van Adam en Eva kwam van offerdieren, zo werd hun geleerd over de onschuldige die voor de schuldige zou sterven.

Door bekleed te worden met het vel van het offerdier leerden ze dat de onschuld van de onschuldige op de schuldige kwam.

Later werd deze offerdienst uitgebreid met diensten in een heiligdom. Er was een ritueel voor elke dag en de cyclus werd afgesloten aan het einde van het jaar op de grote verzoendag. Deze verzoendag stelde een volkomen reiniging voor. Lev 16:30
- 17 - Iedere dag Christus volgen en tenslotte Grote Verzoendag
Nu waren deze dagelijkse en jaarlijkse rituelen alleen maar een schaduw, een voorbeeld van de werkelijkheid. Christus doet nu dienst in het hemelse heiligdom. Hij is daar binnengegaan met Zijn eigen bloed.

Zo is er een dagelijkse dienst van Christus waardoor de zondaar vergeving van zonde ontvangt. Maar dat is niet hetzelfde als een reiniging waardoor wij geheel rein zijn, ja zo rein dat wij rein zijn voor de troon van God.

Een van de kenmerken van de 144.000 is: “... zij zijn smetteloos voor de troon van God.” Openb. 14:5 hsv

Hoe zijn zij dat geworden?

Zij zijn het Lam gevolgd waar het Lam hen vooruitging. Eerst ontvangen zij vergiffenis door het bloed van het Lam, elke dag opnieuw. Zij onderwerpen zich aan de leiding van het Woord van God en de Heilige Geest. Dan tenslotte op grote verzoendag, de oordeelsdag, worden zij zo gereinigd dat zij smetteloos zijn voor de troon van God.

Maar let op, dit zal alleen tot stand komen door het bloed van het Lam. Laten wij het Lam volgen door het heiligdom. Dan komen de gaven van het Nieuwe Verbond tot ons.

De wetten van God worden in het verstand en in het hart geschreven.

Zonden en ongerechtigheden worden vergeven en weggenomen uit de gedachtenis, God gedenkt ze niet meer. Wanneer God er niet meer aan denkt zullen wij er ook niet aan kunnen denken. Hebr 8:8-12; 10:15-18.
- 18 - De laatste generatie wordt verzegeld in het oordeel
Deze gaven staan de gelovigen ter beschikking in het oordeel. Als wij het Lam volgen in het oordeel, dan vervult God Zijn belofte. Dat zal de ervaring zijn van de laatste generatie.

Als dit volbracht is worden de 144.000 verzegeld met het zegel van God. Zij zijn Gods eigendom tot in eeuwigheid. Aangenomen in het oordeel van God.

De grote verzoendag was in het Jodendom ook de dag der verzegeling. De verzegeling vindt plaats in het oordeel.
- 19 - De eerstelingen van de oogst
Zij zijn de eerstelingen voor God en het Lam.

Wat wil dat zeggen?

Met Pasen vierden de Joden een hele week feest. Op de eerste dag van het feest werd het paaslam geslacht. Net zoals bij de uittocht uit Egypte. Op de derde dag van het feest werd de eerstelingsgarve van de oogst naar de priester gebracht.

“En de HERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef, en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst naar de priester brengen, en hij zal de garve voor het aangezicht des HEREN bewegen, opdat gij welgevallig zijt” Leviticus 23: 9-11
- 20 - De 144.000 zijn de eerstelingengarve
En dat alles gebeurde op de dag na de feestsabbat, het Pascha.

De priester nam de garve, keerde zich om met het gezicht naar de tempel en bewoog de garve heen en weer.

Dan was het alsof de boer een stem uit de tempel hoorde die zei: “De eerstelingen geven aan dat de oogst rijp is.”

Zo lezen we het in Openbaring 14:15:

“En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en maai, want de ure om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is geheel rijp geworden.”

Het aanbieden van de eerstelingsgarve is de situatie die beschreven wordt in Openbaring 14. De 144.000 zijn de eerstelingsgarve voor God. Als eerstelingen geven de 144.000 aan dat de hele oogst rijp is.
- 21 - Christus wacht met maaien tot de stem uit de tempel klinkt
Wij lezen dat de Mensenzoon op de grote witte wolk zit en wacht.

Hij heeft een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in Zijn hand. Wanneer de engel met luider stem tot Hem roept begint de oogst.

“En Hij die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.” Openb 14:16.

Let goed op wat hier gebeurt. De Mensenzoon zit op de wolk met een sikkel in de hand gereed om te maaien. Maar Hij wacht. Waarop wacht Hij?

Hij wacht op de stem uit de tempel en die stem komt tenslotte en zegt “de oogst der aarde is geheel rijp geworden.” Onmiddellijk wordt de sikkel uitgezonden en begint te maaien.

Wie was die engel? Stelt die ene engel symbolisch alle engelen voor? Of misschien het hele universum?
- 22 - Het universum moet overtuigd worden dat de zonde niet weer zal opstaan
Het nieuws dat iedere keer van de aarde in de hemel kwam was niet altijd goed nieuws.

Natuurlijk waren sommige gelovigen onberispelijk tegenover hun medemensen.

Mensen zoals Daniël, Job, Noach, Elia, Elisa, Johannes de Doper en Paulus en Johannes.

Maar wie was onberispelijk tegenover de troon van God? Had Jezus geen gelijk toen Hij besloot te wachten op de goedkeuring van het universum?

Daar was niets te verliezen maar alles te winnen!
- 23 - Als de laatste generatie blijft staan, dan kan Christus terugkomen om alle christenen uit alle eeuwen op te halen. De doden in Christus zullen opstaan.
Wat betekent dat nu concreet?

Wij lezen in de boodschap van de derde engel:

“Hier blijkt de volharding der heiligen (in hun strijd tegen het beest, het beeld en het merkteken) die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren”. Openb 14: 12

Als het vaststaat dat de overwinnaars over het merkteken, het beest en zijn beeld hebben laten zien dat zij de geboden Gods houden en het geloof van Jezus bezitten, komt er een stem die zegt:

“Schrijf zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.” Vers 13


De presentatie van de eerstelingen (de laatste generatie) is het startpunt van de opstanding van de gelovigen van alle eeuwen. De 144.000 staan niet op uit het graf, maar zij zijn de eerstelingsgarve van de hele oogst.

SAMENVATTING

 1. Ten eerste zijn de 144.000 dus die gelovigen die zich volledig van de wereld afgewend hebben en toch in de wereld zijn. In die zin zijn zij maagdelijk.
 2. Ten tweede volgen zij het Lam tot in het oordeel, de grote verzoendag, en daar worden zij zodanig gereinigd dat zij onberispelijk zijn voor de troon van God.
 3. Ten derde zijn de 144.000 de eerstelingen, die de deur zijn tot de opstanding uit de doden. Met andere woorden, de 144.000 zijn een onwankelbaar koninkrijk, dat zijn klederen gewassen heeft in het bloed van het Lam.
Video menu search
Kijk ook deze video van Stephen Bohr! arrow_back
(Je wordt
doorgelinkt
naar YouTube)
De 144.000
Kijk deze video!


Of kijk de hele serie 'De drie-engelenboodschap'.