de
lui
de
roep
×
×

×

Artikelinformatie

Auteurs:
Marian Pel en Wim Wiggers
Oorspronkelijk gepubliceerd in Jezus de Vriend no. 30.
Pagina 14 - 15
Inleiding, samenvatting, afbeeldingen, tussenkopjes en [...] toegevoegd door De Luide Roep.

Inhoudsopgave

 1. Samenvatting
 2. Het merkteken heeft te maken met het einde van de genadetijd
 3. Zoals in de tijd van Noach
 4. In de eindtijd zullen de tekens onzichtbaar gezet worden
 5. Zoals in de tijd van de uittocht uit Egypte
 6. Zonder merkteken of zegel van God zijn we verloren

×
×

Aartsbisschop van Reggio:

“De Protestanten maken aanspraak op “het geschreven woord alleen” – en doen het voorkomen dat zij zich alleen houden aan de Schrift als de standaard voor het geloof. Zij rechtvaardigen hun opstand door het argument dat de Kerk is afgedwaald van het woord en de Traditie volgt. Wel nu, de aanspraak van de Protestanten, dat zij staan op het geschreven woord alleen, is niet waar. Hun uitspraak dat zij zich houden aan “de Schrift alleen als de standaard van het geloof” is vals! Het bewijs: Het geschreven woord gebiedt de heiliging van de zevende dag als de sabbat. Zij houden zich niet aan de zevende dag, maar verwerpen het! Als zij zich waarlijk aan de Schrift alleen als standaard zouden houden, dan zouden zij de zevende dag, zoals dat in de hele Schrift tot uiting komt, moeten heiligen! Maar nee, zij verwerpen niet alleen de heiliging van de sabbat zoals de Schrift voorschrijft, maar hebben ook nog de heiliging van de zondag geadopteerd, waarvoor zij slechts het argument van Traditie van de Kerk hebben … Bijgevolg faalt de aanspraak van “de Schrift alleen als standaard” en is de noodzakelijkheid van de kerkleer van “Schrift en Traditie” volledig bevestigd. De Protestanten zelf treden hierin op als rechters!” ”

×
ARTIKEL menu search
Het merkteken van het beest

en het zegel van de levende God

- 1 -
Samenvatting:
In de Bijbel is er steeds een patroon: je wordt gered of je bent verloren. God gaf steeds aan: keer je naar mij en word gered.

Om gered te worden moet je God volgen. Steeds zette God een volk apart. God wil dat we Hem in liefde en gehoorzaamheid en geloof volgen. Als teken van die liefde, gehoorzaamheid en dat geloof verwacht God soms dat we een uiterlijk teken van dat geloof laten zien, zoals in de tijd van de uittocht uit Egypte. Dat gebeurde toen door het bloed van het lam aan te brengen op de deurposten en rond de ramen.

Ook in de tijd van Noach moest je een keus maken: je kon IN de ark gaan of je kon er BUITEN blijven.

In de eindtijd zullen we opnieuw een keuze moeten maken. Onzichtbaar zul je op grond van je keuze het merkteken van het beest ontvangen óf het zegel van God. De genadetijd stopt en je bent óf verloren óf je bent gered.
- 2 - Het merkteken heeft te maken met het einde van de genadetijd
Als je nog eens teruggaat naar het merkteken van het Beest, dan ontdek je dat het merkteken te maken heeft met het einde van de genadetijd. Dat wordt duidelijk in een aantal uitdrukkingen.

We lezen:

“En een derde engel volgde hen, die met luide stem zei: “Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken, in de drinkbeker van Zijn toorn, en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.

En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

Hier blijkt de volharding der heiligen die de geboden van God en het geloof in Jezus bewaren.” Openb. 14: 9-12
- 3 - Zoals in de tijd van Noach
De uitdrukkingen die gebruikt worden maken duidelijk dat de genadedeur gesloten is.

De straf wordt voltrokken. Het gaat om de toorn van God in een ongemengde vorm. Het bevat geen genade.

Al deze dingen vertellen ons dat er geen weg terug meer is. Het is als in de dagen van Noach.

Er is een aanloopperiode. Bij Noach was dat 120 jaar. In al die jaren werd gebouwd aan een veilig heenkomen voor de tijd wanneer de genadedeur dicht zou gaan. Dat kostte heel veel moeite en doorzettingsvermogen.

“Hier zien wij de volharding der heiligen.”


Tenslotte was de aanlooptijd voorbij. Alle dingen werden rijp. De spot die gedreven werd met de ark en met Noach en zijn gezin had een hoogtepunt bereikt.

Maar dan komt er een onverwachte gebeurtenis. De dieren komen twee aan twee naar de ark. En dan gaan Noach en zijn gezin naar binnen. De deur, de genadedeur, wordt gesloten door Hem die alleen de genadedeur kon sluiten. Sluit Hij, dan kan niemand de deur nog openen.
- 4 - In de eindtijd zullen de tekens onzichtbaar gezet worden
In de eindtijd is er geen zichtbare ark. God deelt dan het zegel van de levende God of het merkteken van het beest uit.

En net zoals het binnengaan in de ark een eeuwige verbinding met God verzinnebeeldde (symboliseerde), en het buiten de ark zijn een eeuwige scheiding van God verzinnebeeldde, is dat ook zo met het zegel en het merkteken.

Wij zien dat bijvoorbeeld in Ezechiël 9.
 • In hoofdstuk 7 van Ezechiël gaat het over het einde.
 • In hoofdstuk 8 over de gruwelen in de tempel van God.
 • In hoofdstuk 9 wordt dan gezegd:

“Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden. Maar tegen de andere mannen zei Hij ten aanhoren van mij: Trek achter hem aan door de stad, en dood! Ontzie niemand en heb geen medelijden.” Ezech. 9: 4-5
- 5 - Zoals in de tijd van de uittocht uit Egypte
Bij de uittocht uit Egypte was er ook een duidelijke scheiding tussen twee groepen.

Wij hebben daar een soortgelijk iets als in Ezechiël 9. De twee groepen bij de uittocht waren “Israël en Egypte”, “Mozes en de Farao.”

Er kwamen tien plagen en bij de laatste, de tiende plaag, moest iedereen in Israël kiezen. De enige manier om te ontkomen aan de plaag was door een teken:

En zij zullen het bloed nemen en dat aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan die huizen waar zij het eten zullen... Als Ik het bloed zie zal Ik u voorbij gaan, en er zal geen plaag onder u zijn die verderf brengt.” Exodus 12: 7, 13
- 6 - Zonder merkteken of zegel van God zijn we verloren
Het leven van de oudste zoon lag onder een teken. Hij kon alleen overleven als dit teken aan de deurposten zichtbaar was.

God zal de genadetijd gaan afsluiten. Dan zal God opnieuw een teken stellen.
 • In Egypte was het een teken in de vorm van bloed.
 • In Ezechiël was het een teken op het voorhoofd.
 • In de Openbaring is dat het zegel van de levende God.

Het zegel van de levende God is de voorbereiding op de Tweede Komst van Christus.

Het zegel van God staat in verbinding met de 144.000. Dit zullen we in een volgend artikel bestuderen.
Video menu search
Kijk ook deze video van Stephen Bohr! arrow_back
(Je wordt
doorgelinkt
naar YouTube)
Het merkteken van het beest, deel 1
Kijk deze video!


Of kijk de hele serie 'De drie-engelen-boodschap'.