de
lui
de
roep
×
×

×

Artikelinformatie

Auteurs:
Wim Wiggers en Marian Pel
Oorspronkelijk gepubliceerd in Jezus de Vriend no. 9
Pagina 11 - 13
Inleiding, samenvatting, afbeeldingen, tussenkopjes en [...] toegevoegd door De Luide Roep.

Inhoudsopgave

 1. De toestand van het volk ten tijde van Daniël | Het herstel van het volk geprofeteerd
 2. De zondeval en het boek Daniël
 3. De gevolgen van de overtreding van Adam werden overgedragen op zijn nakomelingen
 4. Het offerritueel werd uitgebreid met meer details op de Sinaï: hierdoor werd het reddingsplan van God verduideljkt
 5. Er moet een volledige reiniging van de zonde plaatsvinden
 6. Alleen via het TOTALE verlossingsplan kunnen we gered worden
 7. Het probleem van de zonde moet opgelost worden
 8. Dezelfde inhoud in Jesaja en Micha
 9. Micha en Jesaja bevestigen Daniël: een overzicht
 10. Het heiligdom in de structuur van het boek Daniël

×
ARTIKEL menu search
Een overzicht

van het boek Daniël

- 1 - De toestand van het volk ten tijde van Daniël
Om het boek Daniël te willen begrijpen moeten wij de toestand van het volk van Israël begrijpen op het moment dat de profetie gegeven werd. Wij kunnen dat in ’t kort zo samenvatten:
 1. Israël was niet langer een koninkrijk.
 2. Zij hadden niet langer een koning.
 3. Het heiligdom was verwoest.
 4. Het volk van Israël was in Babel in ballingschap.


Het herstel van het volk geprofeteerd Het boek Daniël geeft ons het verhaal in beknopte vorm van het volledig herstel van het volk van God. Daniël doet dat in vier profetische lijnen.

arrow_downward Klik om te openen!

In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden. (Dan 2:44)
Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan. (Dan 7:14)
Hij zei tegen mij: Tot tweeduizend driehonderd avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. (Dan 8:14)
In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. (Dan 12:1)
Klik om te openen!
- 2 - De zondeval en het boek Daniël
Hoe passen al deze dingen bij elkaar?

Toen God Adam schiep, maakte Hij hem koning : “Gij zult heersen.”

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! (Gen 1:26-27)

God maakte een verbond met Adam.
Zíj hebben echter als Adam het verbond overtreden. (Hos 6:7)

In dat verbond beloofde God aan Adam, op voorwaarde van gehoorzaamheid, grote zegeningen:

Van Adam werd geëist dat hij volmaakte gehoorzaamheid bewees aan God, niet alleen ten behoeve van zichzelf, maar ook ten behoeve van zijn nakomelingen. God beloofde hem, dat als hij de toets der beproeving zou weerstaan en zijn trouw aan Zijn Schepper zou handhaven, zijn gehoorzaamheid hem zou verzekeren van zijn aanvaarding en gunst bij God. Hij zou voor altijd bevestigd worden in heiligheid en geluk en deze zegeningen zouden zich uitstrekken tot al zijn nakomelingen. Maar Adam faalde en weerstond deze toets niet. Omdat hij opstond tegen Gods wet zijn al zijn nakomelingen zondaren geworden. (Ms 126, 1901)
- 3 - De gevolgen van de overtreding van Adam werden overgedragen op zijn nakomelingen
Bovenstaande woorden zijn een volmaakte weergave van de protestantse zondeleer in beknopte vorm.

Ze werden opgetekend door Ellen White en ze maken duidelijk wat Gods verbond met Adam was:

Wat je als koning ook doet: je doet het voor al je nakomelingen. JOUW heiligheid betekent alles voor hen, maar JOUW opstand ook.

Adam overtrad het verbond van “doe dit en gij zult leven.”

Toen kwam God en bood Adam en Eva vellen van dieren aan om zich te bekleden. Om dit te kunnen doen werd er voor elk een lam geslacht. De onschuld van het lam werd hun kleed.

En de HEERE God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. (Gen 3:21)

Abel wijdde zijn hele leven aan deze offerdienst, hij werd schaapherder. Zo ontstond een door God ingestelde rituele offerdienst.
- 4 - Het offerritueel werd uitgebreid met meer details op de Sinaï: hierdoor werd het reddingsplan van God verduideljkt
Dit symbolische offerritueel werd aan de voet van de Sinaï uitgebreid tot een volledige heiligdomsdienst met een dagelijkse en een jaarlijkse dienst.
arrow_forward Lees ook artikel 17

De dagelijkse dienst werd elk jaar afgesloten met een dienst op grote verzoendag. Dat is van belang. God openbaarde in een rituele dienst de weg tot herstel, herstel van de mens. Adam verloor zijn koningschap en zijn koninkrijk. Om het probleem op te lossen, gaf God hem in miniatuurvorm de rituele offerdienst, om aan te duiden hoe de weg van het herstel loopt.

Wij hebben hier dezelfde volgorde:
 1. Koning af.
 2. Het koninkrijk weg.
 3. De oplossing tot herstel van het probleem was de rituele offerdienst in miniatuur.
 4. Dat was de weg tot de verlossing van het volk.
- 5 - Er moet een volledige reiniging van de zonde plaatsvinden
Hier hebben we de sleutel tot de Schrift.

Toen God de rituele offerdienst uitbreidde tot een volledige heiligdomsdienst, met een grote verzoendag aan het eind, maakte Hij bekend dat er een volledige reiniging plaats moest vinden. (Lev 16:30)

Zo wordt de mens hersteld door de reiniging van het heiligdom. Dat maakt de reiniging van het heiligdom het keerpunt in de geschiedenis.

Op deze manier krijgt het boek Daniël een diepere en bredere betekenis. Het herstel van het koningschap en het koninkrijk hebben een universele betekenis.

Voor zover het de gelovige aangaat wordt de tweede Adam, Jezus de Zoon des mensen, Koning, in de adamitisch zin van een zondeloze koning en een zondeloos koninkrijk.

Dat wordt tot stand gebracht door de reiniging van het hemelse heiligdom in een universele Grote Verzoendag. (Zie Hebr 10:1-4)
- 6 - Alleen via het TOTALE verlossingsplan kunnen we gered worden
Alleen op deze manier [dus via het verlossingsplan waarin we van alle zonde gereinigd worden] kunnen wij gered, hersteld en verlost worden van alle zonde en haar gevolgen.

Dat op zijn beurt, is de voorwaarde voor de bevrijding van alle vervolging en verdrukking.

Op het moment dat Michaël (Christus) opstaat en zijn koninkrijk ontvangt, wordt het ware Israël, het volk van God bevrijd.

Gezien in dit licht is:
 1. de vraag in Dan 8:13 over “het gezicht” van de vervolgende machten, dat zowel het heiligdom als het volk verdrukt werd,
 2. met het antwoord “2300 avonden en morgens dan zal het heiligdom gereinigd worden”,
het hart van het hele boek.
- 7 - Het probleem van de zonde moet opgelost worden
De boodschap van de engel luidde: “Het gezicht van de avonden en de morgens dat is waarheid.” (Dan 8:26)

Het gezicht van de avonden en de morgens was het antwoord op een vraag.

De vraag is altijd de context waardoor het antwoord begrepen kan worden. Wie de vraag niet begrijpt, begrijpt ook het antwoord niet.

Als de engel dus zegt: “Het gezicht van de avonden en de morgens is waarheid, dan bedoelt hij hetzelfde als wanneer een leraar een vraag stelt en de leerling antwoordt en de leraar zegt dan “dat is waar” “Het antwoord is juist.”

Het gezicht van de avonden en de morgens is dus het enige antwoord, het enige juiste antwoord op het probleem.
 1. Het probleem is dat Gods volk en Gods evangelie onderdrukt worden.
 2. Wat is het enige antwoord? De reiniging van het heiligdom aan het einde van de 2300 avonden en morgens.

Het probleem is de zonde en de enige manier om het zondeprobleem op te lossen is de Grote Verzoendag: de dag waarop het volk van God “ieder jaar”, symbolisch van de zonde gereinigd werd. Het bloed van Christus zal dit tot stand brengen. (Dan 9:23 en Dan 10:1-4)

Dan 8:13 kan begrepen worden door Dan 9:1-9 te bestuderen. Keer op keer herhaalt Daniël dat het probleem van Israël veroorzaakt werd door de zonde van Israël.
- 8 - Dezelfde inhoud in Jesaja en Micha
Dit alles wordt nog eens in heel beknopte vorm duidelijk gemaakt in Jes 2:1-5
Jesaja zegt nadrukkelijk dat dit een profetie is over Gods volk in het laatste der dagen. Het gaat over Juda en Jeruzalem. Jes.2:1 Micha citeert de woorden van Jesaja en voegt er dan wat aan toe.

En het zal geschieden in het laatste der dagen[1]: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan [2] als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen, en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere [3] aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet [4] uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten [5] tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiën tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen [6]; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom, zonder dat iemand hen opschrikt; want de mond van de Here der heerscharen heeft het gesproken. Want alle volkeren wandelen elk in de naam van zijn god, maar wij zullen wandelen in de naam van de Here, onze God voor altoos en immer. Te dien dage, luidt het woord des Heren; zal Ik het kreupele verzamelen en het verstrooide bijeenbrengen, en degenen over wie Ik kwaad heb doen komen. En Ik zal het kreupele stellen tot een overblijfsel [7] en het verdrevene tot een machtig volk, en de Here zal Koning over hen zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid. En gij, Migdal-Eder, Ofel der dochter Sions, tot u zal genaken en komen de heerschappij van voorheen [8], het koningschap der dochter van Jeruzalem. Nu, waarom schreeuwt gij zo luide? Is er geen koning bij u? Of is uw raadsman omgekomen, dat weeën als van een barende [9] u hebben aangegrepen? Krimp ineen en schreeuw het uit, dochter Sions, als een barende; want thans zult gij uittrekken uit de stad en verblijven op het veld, en gij zult naar Babel [10] komen. Daar zult gij bevrijd worden; daar zal de Here u verlossen uit de macht van uw vijanden. Wel zijn nu vele volkeren tegen u vergaderd, die zeggen: Zij worde ontwijd, en mogen onze ogen zich aan Sion verlustigen! Maar zij kennen de gedachten des Heren niet en verstaan zijn raadslag niet, dat Hij hen verzamelt als schoven op de dorsvloer. Sta op en dors [12], gij dochter Sions; want Ik zal uw hoorn van ijzer maken en uw hoeven van koper, en gij zult vele volkeren verbrijzelen [11] en gij zult hun onrechtmatig gewin door de ban aan de Here wijden, en hun vermogen aan de Here der ganse aarde. Micha 4:1-13
- 9 - Micha en Jesaja bevestigen Daniël: een overzicht
Hier hebben wij het hele boek Daniël in beknopte vorm.
 1. Het gaat over de laatste dagen.
 2. In de laatste dagen wordt het volk verzameld rondom het heiligdom op de tempelberg. (Dan 8:14)
 3. Zij komen om onderricht te worden.
 4. Het gaat in speciale zin om de wet. (Sabbat)
 5. Op dat moment zal de Here oordelen. (Dan 7:13-14)
 6. Hij zal verzoening doen zoals hier gesymboliseerd doordat zwaarden omgesmeed worden tot ploegscharen en speren tot snoeimessen. Over de verzoening in het heiligdom lezen wij: “In Salem was immers zijn tent, en op Sion zijn woning; daar verbrak Hij de vurige schichten van de boog, het schild, het zwaard en de krijg.” (Psalm 76:3-4 | Dan 8:14 | Dan 9:21-27)
 7. In vers 7 en 8 wordt ons gezegd dat het een sterke natie is, doch een kleine: “een overblijfsel en tot hen is gekomen de “vorige” heerschappij. De King James vertaling zegt hier “de eerste” heerschappij.
 8. De eerste heerschappij is de heerschappij van Eden, het koninkrijk.
 9. Dan komt een tijd van moeilijkheden, zij is in barensnood.
 10. Daarop vindt er een botsing plaats met Babylon. (Openb 16+17)
 11. Het gevolg van deze botsing is dat de vijanden van God totaal desintegreren. (Openb 17)
 12. Op precies dezelfde wijze als in Dan 2 de steen, het vijfde koninkrijk in haar botsing met het beeld, het beeld verwaait als kaf op de dorsvloer.
Video menu search
Kijk ook deze video van Marian Pel! arrow_back
(Je wordt
doorgelinkt
naar YouTube)


Of kijk de hele serie 'Studie in Daniël' (12 delen).


En / of kijk de hele serie 'Zijn weg is in het heiligdom' (32 delen).