de
lui
de
roep
×
×

×

Artikelinformatie

Auteurs:
Wim Wiggers en Marian Pel
Oorspronkelijk gepubliceerd in Jezus de Vriend no. 7
Pagina 11 - 15
Inleiding, samenvatting, afbeeldingen, tussenkopjes en [...] toegevoegd door De Luide Roep.

Inhoudsopgave

 1. Inleiding | 1844
 2. Het gerechtshof in de hemel
 3. Christus zal een ieder vergelden (loon of straf geven) naar zijn daden
 4. Paulus sprak ook over een oordeel in de toekomst
 5. God wilde dat de wereld zou weten wanneer dit oordeel zou beginnen
 6. Voordat het oordeel uitgesproken kan worden, vindt er een onderzoek plaats
 7. Het werk van Christus
 8. God geeft mensen en engelen inzage in Zijn oordeel | Scheiding tussen 'de goeden' en 'de slechten' | Vader, Zoon en engelen
 9. God weet alles, maar laat aan engelen en mensen zien hoe zijn oordeel tot stand gekomen is | Gods eer wordt hersteld
 10. Wat is de maatstaf in het oordeel?
 11. Hoe nauwkeurig zal God ons leven onderzoeken?
 12. Woorden, daden en motieven zullen voor het gerecht gebracht worden
 13. Alles staat geschreven in de hemelse boeken - het gedenkboek
 14. Het boek des levens
 15. Je naam KAN uit het boek des levens verwijderd worden
 16. Belofte van God
 17. Onze zonden worden uitgewist of onze naam
 18. Wij moeten leren inzien dat in ons niets goeds woont
 19. Jezus als onze advocaat
 20. Laten we dus onze zonden belijden
 21. God nodigt ons uit om ons schoon te wassen
 22. Onze naam óf de herinnering aan de zonden uitgewist
 23. Het einde van het onderzoekend oordeel
 24. Laten we ons leven in de hand van Jezus leggen

×
ARTIKEL menu search
Voor de rechterstoel van God

Het oordeel in de hemel

- 1 - Inleiding
In de Bijbel zien we veel woorden en beelden die te maken hebben met een rechtszaak.
Er worden woorden gebruikt als rechter, getuigen, advocaat, de boeken en een rechtsgeding.

De HEER bereidt zijn rechtsgeding voor, hij staat klaar om over volken vonnis te wijzen. Jes 3:13

Hoe moeten we deze beelden en woorden nu zien in verhouding tot onze redding door Christus? Wij zijn toch gered?

Hoe kan het dat er dan toch nog sprake is van een rechtszaak? En wat is dan onze rol daarin? Hebben wij als christenen nog iets te maken met die rechtszaak?

Vaak hebben we hier niet een duidelijk beeld van. Lees daarom dit artikel om iets daarvan te leren begrijpen.

Lees ook de eerdere artikelen, omdat deze kennis weer verder bouwt op wat je daarin kunt lezen. En kijk ook de video's onderaan het artikel!


1844 Het jaar 1844 is belangrijk. Na die tijd is er veel gebeurd en door allerlei uitvindingen zijn we in een andere wereld terechtgekomen.

1844 was ook een jaar van godsdienstige opwekkingen. China en Turkije openden hun deuren voor het christendom en David Livingstone droeg de fakkel der waarheid naar Afrika. Ja, 1844 was een belangrijk jaar voor onze onrustige wereld.
- 2 - Het gerechtshof in de hemel
Maar in dat jaar gebeurde er ook iets heel bijzonders in het hemelse gerechtshof, want ook in de hemel is een rechtbank.

Het hemelse heiligdom moest 'in ere hersteld worden'. (Dan 8:14) Er werd een begin gemaakt met het gerechtelijke onderzoek en God opende de rechtszitting.

Twee duizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom in rechte staat hersteld worden. Dan 8:14

De meeste mensen denken dat met de dood alles voorbij is, maar God zegt door zijn Woord, dat er na de dood nog iets komt. De apostel Paulus schreef hierover:

En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Hebr 9:27

De dood wordt in de Bijbel “de koning der verschrikkingen” genoemd (Job 18:14). Niet alleen moeten we dan afscheid nemen van dit leven, maar er komt ook een laatste oordeel, waaraan niemand ontkomt. De Bijbel zegt hierover:

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 2 Kor 5:10

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht. 2 Kor 5:10 (NBV)
- 3 - Christus zal een ieder vergelden (loon of straf geven) naar zijn daden
Er zijn mensen die graag willen sterven; maar we horen nooit dat er iemand naar het laatste oordeel verlangt.

In dit oordeel doet Christus uitspraak over het gedrag van de mens in zijn vroegere leven. Dit oordeel is nog toekomst en daarom twijfelen velen daaraan.

Toch is de mens er in zijn diepste wezen van overtuigd dat er vroeg of laat een gerechtelijk onderzoek en een uitspraak moet plaats hebben. Zijn geweten spreekt van een afrekening, al tracht hij dit zo ver mogelijk van zich af te zetten.

Hij kent het verschil tussen goed en kwaad en de keuze tussen beiden, want hij heeft verstand gekregen. Deze kennis van goed en kwaad stelt hem verantwoordelijk voor zijn daden, zodat hij zich verantwoorden moet. Hoe vaak gaat de rechtvaardige onder zorgen gebukt, terwijl het leven van de onrechtvaardige voorspoedig is. Asaf gaf hierover zijn verwondering te kennen in Psalm 73. Lees deze Psalm eens met aandacht. Daarom zei Jezus:

Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden. Mat 16:27
- 4 - Paulus sprak ook over een oordeel in de toekomst
Toen de Romeinse stadhouder Felix de apostel Paulus een verhoor afnam, wees deze hem op dit oordeel.

Maar toen hij sprak over rechtvaardigheid en ingetogenheid en het toekomstig oordeel, werd Felix bevreesd en antwoordde: ga voor heden heen; wanneer ik nog eens gelegenheid heb, zal ik u wel weder ontbieden. Hand 24:25

Paulus wees hier dus op iets wat nog in de toekomst lag en waar niemand aan ontkomen kan. Hij trad meer in bijzonderheden toen hij met de Griekse wijsgeren op de Areopagus sprak.

De God, die de wereld gemaakt heeft... heeft een dag bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken. Hand 17:24, 31
- 5 - God wilde dat de wereld zou weten wanneer dit oordeel zou beginnen
God heeft een dag voor de aanvang van de rechtszitting bepaald. Hij wilde de wereld niet onkundig laten van zo’n belangrijke gebeurtenis.

In de 19e eeuw ontstonden er bewegingen in kerken over de gehele wereld die zich verdiepten in de profetieën van de boeken Daniël en Openbaring.

Honderdduizenden kwamen hierdoor tot bekering en begonnen Gods Woord te onderzoeken, in het bijzonder de profetieën van Daniël 8 en Openbaring 11 en 14:

En hij zeide tot mij: tweeduizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Dan 8:14

... en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verderven. Openb 11:18

Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Openb 14:7
- 6 - Voordat het oordeel uitgesproken kan worden, vindt er een onderzoek plaats
“Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een Oude van dagen zette Zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur; en een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit; duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. De vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend... Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze”. Dan 7:9, 10, 13

De profeet geeft ons hier een indrukwekkende beschrijving.
“De vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend”.
Vierschaar is een ander woord voor gerechtshof.

Deze rechtszitting van de vierschaar is niet om het OORDEEL te voltrekken, maar om een VOORAFGAAND gerechtelijk ONDERZOEK in te stellen. Terwijl hier op aarde alles nog gewoon zijn gang gaat, heeft in de hemel dit onderzoek plaats.

Pas NA AFLOOP volgt het VONNIS: het loon of de straf. Het spreekt immers vanzelf dat een vergelding niet vastgesteld kan worden, als niet vooraf de zaak onderzocht is. Dit eist de wet. Het “voorafgaand onderzoek” bepaalt dan welk vonnis geveld zal worden.
- 7 - Het werk van Christus
Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad. Pred 12:13,14

De beschrijving van deze rechtszitting toont, dat er in de hemel boeken met aantekeningen zijn, die door God en de engelen worden gebruikt wanneer de tijd ervoor aangebroken is.

Dit onderzoekend oordeel staat in verband met het verzoenend werk van Jezus voor het eeuwige geluk van de mensen.

Wij willen hier in het kort de onderdelen van zijn werk nagaan:
 1. Hij stierf op Golgota als het Lam Gods en de enige Plaatsvervanger voor bekeerde zondaars. Hij had zijn leven als verzoenend offer gegeven.
 2. Na de hemelvaart bracht Hij zijn volbrachte werk voor de troon van God. Hij aanvaardde de dienst als onze Hogepriester om met zijn vergoten bloed verzoening te doen voor allen die door Hem tot God gaan.
 3. Het laatste werk van Jezus zal zijn: de verzoening voor alle beleden zonden voltooien. Hij “voleindigt de verzoening” zoals uitgebeeld in het ritueel van de grote verzoendag. (Lev 16:20)
(Lees ook artikel 17)
- 8 - God geeft mensen en engelen inzage in Zijn oordeel
Het doel van het gerechtelijke onderzoek is om de aantekeningen in de hemelse boeken na te gaan en te bepalen wie geschikt is om op de nieuwe aarde te komen.

... maar die waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw en aan die opstanding uit de doden. Luk 20:35

Voordat Jezus komt heeft er een “keuring” plaats gehad. Daarna brengt Hij het loon mee (Openb 22:12)

Scheiding tussen 'de goeden' en 'de slechten' In de hemelse rechtszitting worden de goeden van de slechten gescheiden en aan de hand van aantekeningen in de boeken laat God zien, wie tot de verlosten gerekend kunnen worden om het eeuwige leven te ontvangen.

Vader, Zoon en engelen De Vader en de Zoon werken samen in dit oordeel.
Lees Dan 7:9-14 en probeer je een voorstelling van het geschrevene te maken. De “Oude van dagen” is de Vader en de “mensenzoon” Christus onze Hogepriester, die voor de zijnen pleit. Bij het barmhartige en rechtvaardige oordeel van God is een ontelbaar aantal engelen als getuigen aanwezig.
- 9 - God weet alles, maar laat aan engelen en mensen zien hoe zijn oordeel tot stand gekomen is
In de wereld moeten geschillen en misdrijven eerst ernstig onderzocht worden om de ware toedracht te leren kennen, voordat het oordeel uitgesproken en het vonnis voltrokken kan worden. Dit is voor God niet nodig, Hij is alwetend en alziend. Hij vergeet niets en daarom kan Hij direct een rechtvaardig oordeel vellen.

Toch laat Hij elk geval aan een nauwgezet onderzoek onderwerpen, omdat Hij in het oordeel niet eigenmachtig wil optreden. Hij geeft mensen en engelen inzage in de boeken om nietige mensen met een kort geheugen zijn rechtvaardigheid in het belonen of bestraffen te tonen, “opdat Gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht”. Psalm 51:6. Op deze wijze kunnen zij zijn oordeel over mensen en engelen als eerlijk erkennen.

Gods eer wordt hersteld Tenslotte zullen al de tegen Hem ingebrachte beschuldigingen van onrechtvaardigheid als leugens worden erkend. Het gaat om de eer van God.

De Rots, wiens werk volkomen is, omdat al zijn wegen recht zijn; een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is Hij. Deut 32:4

Hierna hoorde ik als een luide stem ener grote schare in de hemel zeggen: Halleluja! Het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God, want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen. Openb 19:1, 2a
- 10 - Wat is de maatstaf in het oordeel?
Het Nieuwe Testament zegt dat de wet van God de maatstaf in het oordeel zal zijn.

Spreekt zo en handelt zo als (mensen past), die door de wet der vrijheid zullen geoordeeld worden. Jak 2:12

Vers 11 maakt duidelijk dat deze wet de tien geboden is, waarvan niet een gebod mag worden weggelaten.

Want wie de gehele wet houdt, maar op een punt struikelt, is schuldig geworden aan alle (geboden). Jak 2: 10

Want voorwaar , Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een jota of een tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Mat 5:18

Wanneer God bij de laatste rechtszitting ons leven op de schaal van de gerechtigheid zal zetten, is zijn wet het tegenwicht. Aan de hand van de tien eeuwige beginselen zal elk gesproken woord en iedere daad door Hem onderzocht worden.

Van al het gehoorde is het slotwoord: Vreest God en onderhoudt zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad. Pred 12:13, 14
- 11 - Hoe nauwkeurig zal God ons leven onderzoeken?
God ziet ons overal en Hij kent onze geheime gedachten. (Psalm 139:1-12; 1 Kon 8:39). Jezus wist wat er in de mensen omging. Hij maakte openbaar wat in hen verborgen was. (Luc 5:22; Luc 6:8; Luc 9:47; Luc 24:38).

In de bergrede laat Jezus ons zien, dat wij hem met een oprecht hart moeten dienen en niet zoals de schriftgeleerden, met alleen maar een vormelijke waarneming van de tien geboden.

Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Mat 5:20

Jezus vergelijkt “haten” met het begaan van een moord; boze gedachten of verkeerde begeerten met overspel; een oppervlakkige godsdienst met huichelen. Hij zegt dat een “gedaante van godzaligheid” nooit een onderzoek voor de rechterstoel van God zal kunnen doorstaan. Alleen gehoorzaamheid uit een liefhebbend hart heeft straks de goedkeuring van de hemelse Rechter.
- 12 - Woorden, daden en motieven zullen voor het gerecht gebracht worden
Het onderzoek gaat nog dieper;

Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels. Mat 12:36

Onze woorden, daden en motieven zullen voor het gerecht gebracht worden. Woorden en daden steunen niet altijd op waarheid, daarom beoordeelt God of zij eerlijk en oprecht gemeend waren.

Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten. Hebr 4:12

Alles wordt door het Woord van God onderzocht en dan komen de meest intieme gedachten aan het licht.

Indien wij de naam van onze God hadden vergeten, en onze handen uitgestrekt naar een vreemde god, zou God dat niet doorvorsen? Hij toch kent de geheimen des harten". Psalm 44:21, 22 “Gij stelt onze ongerechtigheden voor U, onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn. Psalm 90: 8
- 13 - Alles staat geschreven in de hemelse boeken - het gedenkboek
Heb je ’s avonds wel eens geprobeerd na te gaan wat je die dag gezegd hebt en iedere gedachte weer voor je geest gehaald?
Dan weet je nu zeker dat dit onmogelijk voor je is. Maar hoe weet God alles uit het leven van hen die al eeuwen in het graf liggen? Zijn Woord zegt:

Dan spreken zij die de Here vrezen, onder elkander, ieder tot zijn naaste: De Here bemerkte het toch en hoorde het en er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, ten goede van hen die de Here vrezen en zijn naam in ere houden. Mal 3:16

In deze tekst wordt over een gedenkboek gesproken, waarin de engelen van God alles opschrijven wat zij gezien en gehoord hebben van de mensen. Zo wil God ons duidelijk maken, dat alle feiten en gegevens van iedereen bewaard worden. Geen wonder dus dat de engelen bij het oordeel betroken worden.

Geef uw mond geen gelegenheid om u te doen zondigen, en zeg niet in tegenwoordigheid van de Godsgezant, dat het een vergissing was; waarom zou God vertoornd worden over uw woorden en het werk uwer handen verderven. Pred 5:5
- 14 - Het boek des levens
Dan is er een “boek des levens”. Een ieder waarvan de naam daarin staat als Jezus terugkomt, zal ingaan in het eeuwige leven.

Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Dan 12:1

Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. Luk 10:20
- 15 - Je naam KAN uit het boek des levens verwijderd worden
Wij zouden het boek des levens “het bevolkingsregister” voor de eeuwigheid kunnen noemen. Als je hierin geschreven bent, zou het toch nog kunnen gebeuren dat je naam weer verwijderd wordt.

Laten zij uit het boek des levens worden uitgedelgd, met de rechtvaardigen niet worden opgeschreven”. Psalm 69: 29

“Maar nu, vergeef toch hun zonde – en zo niet, delg mij dan uit het boek dat Gij geschreven hebt. Maar de Here zeide tot Mozes: Wie tegen Mij gezondigd heeft, zal Ik uit mijn boek delgen. Exodus 32:32, 33
- 16 - Belofte van God
Tegenover deze dreiging staat de belofte van God:

Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Openb 3:5

In het oordeel worden namen uit het boek des levens geschrapt en andere blijven erin staan. Het gerechtelijk onderzoek in de hemel beslist op grond van het gedenkboek, met als maatstaf de wet van God.
Hoe belangrijk is het daarom dat onze namen in het boek des levens blijven.
- 17 - Onze zonden worden uitgewist of onze naam
Het zal erg zijn als namen die eens ingeschreven werden, tijdens het onderzoekend oordeel weer uit het boek verwijderd moeten worden.
Waarom doet God dat?

Wanneer Ik tot de rechtvaardige zeg, dat hij zeker leven zal, maar hij vertrouwt op zijn gerechtigheid en doet onrecht, dan zal met geen van zijn gerechte daden rekening gehouden worden, maar om het onrecht dat hij deed, zal hij sterven. Eze 33:13

Een uiterlijk geloofsleven zal in het oordeel niet baten. Alleen zij, die hun geloof hebben gebouwd op de vaste rots Jezus Christus worden door God aanvaard.
- 18 - Wij moeten leren inzien dat in ons niets goeds woont
Wij moeten leren inzien, dat in “ons vlees geen goed woont” (Rom 7:18), want “al onze gerechtigheden zijn als een bezoedeld kleed” (Jes 64:6)

Op eigen gerechtigheid kunnen wij onze zaligheid niet bouwen. God weet zeer nauwkeurig in welk opzicht wij zwak en zondig zijn.
Welke gunstige vooruitzichten hebben wij dan in het oordeel?
- 19 - Jezus als onze advocaat
God heeft echter in zijn liefde voorzieningen getroffen en ons een Advocaat ter beschikking gesteld, die nooit een pleidooi verloren heeft. Zou dit niet zo zijn, dan zag het er niet goed voor ons uit.

Mijn kinderkens dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. 1 Joh 2:1

Jezus zal, als wij voor Hem leven, onze Verdediger zijn. Dagelijks moeten wij met Hem spreken en Hem vertellen wat ons op het hart ligt. Alleen als wij eerlijk en oprecht zijn kan Hij ons helpen. Het hangt dus van onszelf af of wij in het boek des levens blijven. Zolang wij niet aan deze voorwaarden voldoen, kunnen we niet geholpen worden.
- 20 - Laten we dus onze zonden belijden
Laten wij daarom het verkeerde belijden, voordat onze namen in het gericht worden afgeroepen.

Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is; welzalig de mens, wie de Here de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is”.

“Mijn zonde maakte ik u bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide: Ik zal de Here mijn overtredingen belijden en Gij vergaaft de schuld mijner zonden. Psalm 32:1, 2, 5
- 21 - God nodigt ons uit om ons schoon te wassen
In het onderzoekend oordeel worden de opgetekende en beleden zonden van Gods kinderen uitgewist. De Here nodigt ons uit om tot Hem te komen om ons schoon te wassen:

... al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Jes 1:18

Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet. Jes 43:25

Dit uitwissen van de zonden hebben wij niet verdiend. God vergeeft ons omdat Hij de wereld zo lief heeft.

Hij heeft zijn eniggeboren Zoon gegeven , opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe (Joh 3:16).

God doet het beste wat er gedaan kan worden. Hij vergeeft en vergeet. Wat een onuitsprekelijke liefde geeft God u en mij.
- 22 - Onze naam óf de herinnering aan de zonden uitgewist
Zijn wij het wel waard? Verlangen wij ernaar dat onze zonden in het onderzoekend oordeel worden weggedaan?

Daar het onderzoekend oordeel een tijd van “uitwissen” is, wordt of onze naam of de herinnering aan onze zonden uitgewist. Wat zal het zijn?

Jezus zegt: “Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen”. Joh 6:37

God houdt rekening met al onze zwakheden en Jezus kent alle moeilijkheden waar wij tegen moeten strijden, omdat ook Hij mens geweest is.

Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade verkrijgen te gelegener tijd. Hebr 4:15, 16
- 23 - Het einde van het onderzoekend oordeel
Wij zijn nu in de ernstige tijd van het onderzoekend oordeel.

De namen van de gestorven mensen komen het eerst aan de beurt om voor de Vierschaar afgeroepen te worden.

Na de doden komen de levenden aan de beurt. Wij weten niet wanneer onze naam afgeroepen wordt. Wel weten we dat het nodig is om ons dagelijks voor te bereiden op die gebeurtenis, want als het oordeel over de levenden begonnen is, is het onderzoek bijna afgelopen.

Daarna zal Jezus het heilige der heiligen verlaten en het volgende bekend maken:

“Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd”. Openb 22: 11

Zodra de Here aanspraak op zijn eeuwig Koninkrijk kan maken, zal Hij op de wolken des hemels komen om uit de graven en uit een wereld vol onrust en strijd zijn volgelingen te vergaderen. En dat zijn zij, van wie de namen in het boek des levens geschreven zijn.
- 24 - Laten we ons leven in de hand van Jezus leggen
Nu hebben wij nog tijd en gelegenheid om onze Advocaat Jezus Christus om hulp te vragen om ons vrij te pleiten in het onderzoekend oordeel.

Hij stierf voor onze zonden en daarna begon Hij zijn pleidooi in ons belang. Laten wij daarom ons leven in de hand van Jezus geven, dan hoeven wij niet bang te zijn voor het gerechtelijke onderzoek in de hemel. Dan zal Hij ons redden als een vuurbrand uit het vuur. Zach 3:1-3

Video menu search
Kijk ook deze video van Stephen Bohr! arrow_back
(Je wordt
doorgelinkt
naar YouTube)


Of kijk de hele serie 'Zijn weg is in het heiligdom'.
live_tv