de
lui
de
roep
×
×

×

Artikelinformatie

Auteurs:
Wim Wiggers en Marian Pel
Oorspronkelijk gepubliceerd in Jezus de Vriend no. 5
Pagina 10 - 12
Inleiding, samenvatting, afbeeldingen, tussenkopjes en [...] toegevoegd door De Luide Roep.

Inhoudsopgave

 1. Hoofdstuk 9 heeft Jezus als middelpunt
 2. Belofte op terugkeer na 70 jaar
 3. Daniël bidt en Gabriël geeft een gedeeltelijke uitleg
 4. De uitleg van de 2300 dagen
 5. 70 weken afgesneden van de 2300 dagen
 6. Het decreet van Artaxerxes in 457 v Chr.
 7. 69 weken tot op een gezalfde
 8. Het verbond van een week (27 - 34 na Chr.)
 9. 70 weken voor het Joodse volk
 10. De vervulling van de 70 weken is een bevestiging van het HELE gezicht van de 2300 jaar
 11. 'Iets allerheiligst' werd gezalfd
 12. De stad Jeruzalem en de tempel zouden verwoest worden
 13. Na heidens Rome volgde het Pausdom 'tot aan de voleinding toe'.
 14. De reiniging van het heiligdom
 15. Het Heiligdom en Gods volk zijn met elkaar verbonden in het gezicht

×
×

De grote profetische tijdsrekening van Daniël 8 en 9

2300 dagen en 70 weken
457 v. Chr. Decreet van Artaxerxes
start 70 weken en 2300 dagen
"vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen ..." Dan 9:25
+ 7 weken = 49 jaar
408 v. Chr.
+ 62 weken = 434 jaar
27 na Chr. Dus: 7 + 62 weken = 69 weken
Doop van Christus (herfst)
"vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken." Dan 9:25
+ 0,5 week = 3,5 jaar
31 na Chr. Kruisiging van Christus (voorjaar)
"In de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden." Dan 9:27
+ 0,5 week = 3,5 jaar
34 na Chr. Steniging van Stephanus
"Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad..." Dan 9:24
Einde 70 weken (49 + 434 + 3,5 + 3,5 = 490 jaar)
+ 1810 jaar 2300 jaar - 490 jaar = 1810 jaar
1844 na Chr. Start reiniging Hemels Heiligdom
"Na 2300 dagen zal het Heiligdom gereinigd worden" Dan 8:14

×
ARTIKEL menu search
Daniël 9

en Gods verzoening

Daniël H9
- 1 - Hoofdstuk 9 heeft Jezus als middelpunt
Daniël hoofdstuk 9 heeft Jezus Christus als middelpunt. Dit blijkt onder andere uit de zeer nauwkeurige voorspelling van zijn eerste komst.

Ons huidige hoofdstuk valt uiteen in drie delen, te weten:

 1. Een inleiding die het hoofdstuk plaatst tegen de achtergrond van enkele profetieën van Jeremia.
 2. Daniëls gebed.
 3. Gabriëls uitleg van Dan 8:14

Daniël maakte zich zorgen over de 2300 avonden en morgens en het herstel van het heiligdom. Hij had een afschrift van Jeremia’s profetieën bij zich en wist dat deze profeet iets had gezegd over de verwoesting van de tempel en Jeruzalem. Hij zocht de desbetreffende gedeelten op en las:

Na verloop van zeventig jaar zal Ik aan de koning van Babel en dit volk... hun ongerechtigheid bezoeken. Jer 25:11-12 , Dan 9:2

68 jaar als balling Achtenzestig jaren waren verstreken sinds Nebukadnessar de eerste ballingen uit Jeruzalem wegvoerde. Nu waren de Medo-Perziërs heer en meester in Babylon. De zeventig jaren moesten bijna verstreken zijn! En toch lagen zowel Jeruzalem als de tempel nog in puin. Vooralsnog leek men geen aanstalten te maken daarin iets te veranderen.
70 jaar ballingschap
- 2 - Belofte op terugkeer na 70 jaar
Daniël las verder:

Want zo zegt de Here; Als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn, dan zal Ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan door u naar deze plaats (Jeruzalem) terug te brengen. Want Ik weet welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden en Ik zal naar u horen. Dan zult gij Mij zoeken en vinden wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. Dan zal Ik Mij door u laten vinden. Luidt het woord des Heren en in uw lot een keer brengen. Dan zal Ik u verzamelen uit alle volkeren en van alle plaatsen waarheen Ik u verstoten heb, luidt het woord des Heren, en u terugbrengen naar de plaats waarvan Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren. Jer 29:10-14
- 3 - Daniël bidt en Gabriël geeft een gedeeltelijke uitleg
Daarom bad Daniël.
En zijn gebeden bestrijken het grootste gedeelte van hoofdstuk 9. Terwijl Daniël aan het bidden is komt Gabriël opnieuw bij hem.

... terwijl ik nog sprak in het gebed, kwam de man Gabriël, die ik tevoren gezien had in het gezicht, in ijlende vlucht tot vlak bij mij op de tijd van het avondoffer. En hij begon mij te onderrichten en sprak met mij en zeide: Daniël nu ben ik uitgegaan om u een klaar inzicht te geven. Bij het begin van uw smeekbede is er een woord uitgegaan, en ik ben gekomen om het u mede te delen, want gij zijt zeer bemind. Let dus op het woord en sla acht op het gezicht. Dan 9:21-23

Hoewel de engel Gabriël de opdracht had gekregen om Daniël het gezicht te doen verstaan, (in Dan 8:15,16) had hij maar een gedeeltelijke uitleg gegeven. Toen de profeet hoorde welke verschrikkelijke vervolgingen over de gemeente zouden komen, was hij aan het eind van zijn krachten. Hij kon de uitleg niet meer verwerken en de engel liet hem enige tijd met rust. Daniël zegt zelf:

En ik Daniël, was uitgeput en was enige dagen ziek.” “En ik was verbijsterd over dat gezicht, maar niemand merkte het. Dan 8:27
- 4 - De uitleg van de 2300 dagen
Toch had God zijn boodschapper de opdracht gegeven: “Doe deze het gezicht verstaan.” Die opdracht moest worden uitgevoerd.

Daarom ging de engel na enige tijd weer naar Daniël en zei:

Daniël, nu ben ik uitgegaan om u een klaar inzicht te geven”: “let dus op het woord en sla acht op het gezicht. Dan 9:22

Eén belangrijk punt in het gezicht was nog niet verklaard, namelijk de periode van “de 2300 avonden en morgens”. Daarom ging de engel bij de hervatting van zijn uitleg dieper op dit onderwerp in:

Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad... Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en twee en zestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden. en na de twee en zestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is;... En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Dan 9:24, 25, 27
- 5 - 70 weken afgesneden van de 2300 dagen
De engel was naar Daniël gestuurd met de duidelijke opdracht hem het punt uit te leggen dat hij in het gezicht van het achtste hoofdstuk niet had begrepen: “twee duizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom in rechte staat hersteld worden.”

Nadat de engel had gezegd “Let dus op het woord en sla acht op het gezicht”, begon hij onmiddellijk aan zijn uitleg: “zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad.”

Het woord dat vertaald is door ‘bepaald’ betekent letterlijk ‘afgesneden’.

Zeventig weken of 490 jaren zijn volgens de engel afgesneden voor het Joodse volk. Maar waarvan zijn ze afgesneden?

Daar er in hoofdstuk 8 alleen sprake is van één periode, moeten de zeventig weken daarvan afgesneden zijn. De zeventig weken zijn dus een stuk van de 2300 avonden en morgens en de twee periodes hebben hetzelfde beginpunt.

De engel zei dat de zeventig weken begonnen op het ogenblik dat het bevel uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen. Als men DIE datum kon vaststellen, had men meteen ook het begin van de 2300 avonden en morgens!
457 v. Chr.
- 6 - Het decreet van Artaxerxes in 457 v Chr.
Dit decreet kunnen we in het zevende hoofdstuk van Ezra 7:12-26 vinden.

De volledige tekst werd door Artaxerxes (Artachsasta), koning van Perzië, afgekondigd in 457 v.Chr. Maar in Ezra 6:14 lezen wij dat de bouw voltooid werd “volgens het bevel van Kores, Darius en Artachsasta, koning van Perzië.”

Deze drie koningen brachten door hun afkondiging, bevestiging en aanvulling het bevel tot de volmaaktheid die nodig was om het begin van de profetie van de twee duizend driehonderd avonden en morgens aan te duiden.

Als men 457 v. Chr. als uitgangspunt voor de berekening aanneemt, kan men vaststellen dat elk detail in verband met de zeventig weken in vervulling is gegaan.

Klik voor schema

Je kunt in alle volgende blokjes steeds ditzelfde schema oproepen!
27 na Chr.
- 7 - 69 weken tot op een gezalfde
Vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en twee en zestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven Dan 9:25

In totaal dus negenenzestig weken of 483 jaar.

Het decreet van Artaxerxes werd van kracht in de herfst van 457 v.Chr. Vanaf deze datum gerekend reiken de 483 jaar tot de herfst van 27 na Chr. Op dat ogenblik ging deze profetie in vervulling.

Het woord Messias betekent ‘de Gezalfde’. In de herfst van 27 na Chr. werd Jezus door Johannes gedoopt en werd Hij door de Heilige Geest gezalfd. De apostel Petrus zegt dat “God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd.” Hand 10:38

Christus verklaarde zelf:

“De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen.” Luk 4:18

[Let op!
Christus is niet geboren in het jaar 0, maar in het jaar 4 voor Christus. Dat betekent dat Christus 30 jaar was toen Hij gedoopt werd (Het jaar 0 bestaat niet).]


'De tijd' (69 weken) 'is vervuld' Na zijn doop ging Jezus naar Galilea “om het evangelie Gods te prediken, en Hij zeide: De tijd is vervuld.” Mark 1:14, 15

Klik voor schema
- 8 - Het verbond van een week (27 - 34 na Chr.)
En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang. Dan 9:27

Dat is de zeventigste week, de laatste zeven jaar van de periode die voor de Joden ‘bepaald’ was.

In deze periode tussen 27 en 34 na Chr. richtte Jezus Zich eerst zelf en daarna door zijn discipelen in het bijzonder tot DE JODEN met de evangelieboodschap. Toen de apostelen vertrokken om het goede nieuws van het Koninkrijk te verspreiden, zei Jezus:

“Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen: begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls.” Mat 10:5, 6


31 na Chr.

In de helft van die week (31 na Chr.) werd Christus gekruisigd
In de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Dan 9:27

In 31 na Chr., drie en een half jaar na zijn doop, werd Christus gekruisigd.

Met het grote offer van Golgotha kwam er ook een einde aan de offers die vierduizend jaar lang hadden gewezen op het Lam van God. Het beeld werd door zijn tegenbeeld vervangen en daardoor kwam er ook een einde aan “slachtoffer en spijsoffer” van de ceremoniële wetgeving.

Klik voor schema
34 na Chr.
- 9 - 70 weken voor het Joodse volk
De zeventig profetische weken of 490 letterlijke jaren die vooral voor het Joodse volk waren ‘bepaald’, eindigden dus in 34 na Chr.

In dat jaar bezegelde het volk zijn verwerping van het evangelie door het optreden van het Sanhedrin, waardoor Stefanus werd gestenigd en de volgelingen van Christus werden vervolgd.

Toen werd de reddingsboodschap niet meer alleen aan het uitverkoren volk, maar aan de HELE wereld gebracht.

De discipelen moesten vanwege de vervolgingen in Jeruzalem de stad verlaten. “Zij dan, die verstrooid werden, trokken het land door, het evangelie verkondigende.”

“En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus.”

Petrus werd door de Heilige Geest geleid toen hij “het goede nieuws” aan de hoofdman uit Ceasarea, de godvrezende Cornelius, bracht.

En de vurige Paulus, die bekeerd werd, moest het goede nieuws “ver weg, naar de heidenen” brengen. Hand 8:4, 5 en Hand 22:21


Klik voor schema
- 10 - De vervulling van de 70 weken is een bevestiging van het HELE gezicht van de 2300 jaar
“Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en de heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven.” Dan 9:24

Aan het einde van de 70 weken zou overtreding, zonde en ongerechtigheid voleindigd, afgesloten en verzoend worden door de dood van de Messias. (Hebr 1:2-3)

Een eeuwige gerechtigheid, de Messias, zou gebracht worden. De Messias zou de eeuwige gerechtigheid van zijn volk worden door zijn opstanding. (Rom 4:25)

De zeventig weken bezegelden (verzegelden st.vert.) het gezicht en de profeet. Verzegelen heeft de betekenis van onverbrekelijk vast stellen en van geheim houden.

De vervulling van de profetie van de 70 weken op de juiste tijd BEVESTIGDE het HELE gezicht.

Het gezicht van de 2300 jaardagen werd VERzegeld, geheim gemaakt, door er 70 weken af te snijden. Als er verzegeld wordt door af te snijden kan er ONTzegeld worden door er opnieuw aan te plakken. De 70 weken zijn dus een integrerend deel van het hele gezicht van de 2300 jaren!

Klik voor schema
- 11 - 'Iets allerheiligst' werd gezalfd
Zeventig weken zijn afgesneden om iets allerheiligst te zalven. Dan 9:24

De Hebreeuwse woorden die hier gebruikt worden, zijn nooit van toepassing op personen. Verschillende commentaren wijzen daarop.

“De uitdrukking werd altijd gebruikt voor heilige dingen of plaatsen: de tent der samenkomst, de tempel of het gebied dat bij de tempel hoorde, de altaren en de heilige vaten. Dit bijna universele gebruik van ‘allerheiligst’ dwingt ons ertoe om de uitdrukking uit te leggen als zijnde de tempel of, in het bijzonder, het brandofferaltaar.

De middel-positie wordt ingenomen door sommige vroeg protestantse commentaren die wijzen op de hemelse tempel die Hij (Jezus) zou inwijden. (zie Hebr. 8)” I.C.C. band Daniël blz. 375-376. Montgomery.


Het heiligdom van het gezicht was niet het heiligdom in Jeruzalem, maar het heiligdom dat gezalfd werd aan het einde van de zeventig weken was het HEMELSE heiligdom.

Dát heiligdom werd in gebruik genomen kort nadat Jezus ten hemel voer en Jezus werd de Hogepriester. Nadat dit hemelse heiligdom ingewijd was en gezalfd, stortte Hij de Heilige Geest uit. Hand 2:33

Klik voor schema
- 12 - De stad Jeruzalem en de tempel zouden worden verwoest
Wat betreft de stad en de tempel waar Daniël zich zoveel zorgen om maakte, zegt de engel:

“... zeven weken en twee en zestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden... en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming: en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is.” Dan 9:25-26

Het volk dat hier aangeduid wordt, is het heidens Romeinse rijk. Rome verwoestte het heiligdom en de stad Jeruzalem in 70 n. Chr. Dit volk zou uiteindelijk ten onder gaan in een overstromende vloed. (St. Vert.).

De hier bedoelde overstromende vloed is de volksverhuizing. Tien volksstammen overspoelden het Romeinse rijk en maakten er een einde aan. Dat was echter niet het einde van de oorlog. Verwoestingen gaan door tot het einde.

Klik voor schema
- 13 - Na heidens Rome volgde het Pausdom 'tot aan de voleinding toe'.
“... en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.” Dan 9:27

Toen het Romeinse rijk ten onder was gegaan kwam er een nieuwe macht, een verwoester TOT HET EINDE TOE. Op de puinhopen van het Romeinse rijk kwam het pausdom als een sfinx omhoog. ‘Op vleugelen van gruwelen’. Het pausdom is een geestelijke macht die in stand gehouden wordt en opkwam door ALLE gruwelen IN ZICH OP TE NEMEN die zich in het Romeinse rijk bevonden.

Klik voor schema
1844
- 14 - De reiniging van het heiligdom
De profetieën zijn tot in de kleinste bijzonderheden uitgekomen. Het lijdt dan ook niet de minste twijfel dat de zeventig weken in 457 v. Chr. begonnen en in 34 na Chr. eindigden.

Het is dan niet moeilijk te bepalen wanneer de tweeduizend driehonderd avonden en morgens eindigen. De zeventig weken of 490 dagen waren afgesneden van het grotere stuk van de 2300 jaardagen. Er blijven dus nog 1810 jaardagen over. Als men bij 34 na Chr. 1810 jaar optelt, komt men in 1844.

Volgens de engel zou bij het verstrijken van deze periode “het heiligdom in rechte staat hersteld (gereinigd) worden.” Dan 8:14 Hier gaat het om het heiligdom IN DE HEMEL waar Jezus zijn dienst als hogepriester verricht.

Klik voor schema
- tussenstop -
Even een tussenstop!
Dit zelfde stukje tekst ben je misschien al eerder tegengekomen als je het vorige artikel gelezen hebt. Maar misschien lees je dit artikel wel zonder dat je artikel 15 hebt gelezen, dus vandaar toch weer even deze tussenstop.

Waarschijnlijk begrijp je dit laatste stuk van blokjes 14 en 15 niet. Daarom even een korte uitleg.
God heeft in het Oude Testament een les gegeven aan de mensen om te leren wat Jezus Christus zou gaan doen. Hij beeldde dat uit in de tabernakel, ook wel het Heiligdom genoemd.
Later werd de tabernakel een stenen tempel, gebouwd door Salomo.
In de tabernakel zitten dus de lessen die gaan over wat Jezus in de toekomst zou gaan doen.
Het is dus HEEL handig om hier meer over te weten, aangezien het ook NU nog betekenis heeft!

Kijk daarom deze serie van Stephen Bohr: 'Zijn weg is in het Heiligdom' voor de complete uitleg. Misschien ben je bang dat het saai is, maar dat is het dus he-le-maal niet, omdat het ALLES te maken heeft met de EINDTIJD!
Klik hieronder in de cirkel om naar die serie te gaan op YouTube

- 15 - Het Heiligdom en Gods volk zijn met elkaar verbonden in het gezicht
In het gezicht van Daniël 8 zijn
 • het heiligdom
 • en het volk van God (het heer)
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zij werden beiden vertrapt. In Dan 8:13 werd de volgende vraag gesteld:

Hoelang zal dit gezicht gelden... het prijsgeven van het heiligdom en het vertrappen van het heer. Dan 8:13

Het antwoord geldt dus voor zowel het heiligdom als het volk van God. Aan het einde van de 2300 jaren zullen zij dan ook beiden gereinigd worden.

Jezus doet dienst in het hemelse Heiligdom Jezus is onze Hogepriester en zijn dienst in het hemelse heiligdom is om “de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid te brengen” voor zijn volk.

Paulus beschrijft de dienst van Jezus op deze manier:

En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. Noodzakelijk moesten dus hiermede de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf met betere offeranden dan deze. Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen... maar thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. Hebr 9:22-24, 26

Wordt vervolgd in artikel 17!

Klik voor schema
Video menu search
Kijk ook deze video van Marian Pel! arrow_back
(Je wordt
doorgelinkt
naar YouTube)


Of kijk de hele serie 'Studie in Daniël'.