de
lui
de
roep
×
×

×

Artikelinformatie

Auteurs:
Wim Wiggers en Marian Pel
Oorspronkelijk gepubliceerd in Jezus de Vriend no. 4
Pagina 11 - 14
Inleiding, samenvatting, afbeeldingen, tussenkopjes en [...] toegevoegd door De Luide Roep.

Inhoudsopgave

 1. Hoofdstuk 8 start met Medo-Perzië
 2. 'Het gezicht' ziet op een verre toekomst
 3. De ram | Medo-Perzië
 4. De geitebok | Griekenland
 5. Heidens Rome en Pauselijk Rome
 6. Argumenten
 7. Hoe lang? 2300 dagen
 8. Het “jaar/dag” principe
 9. 2300 jaar
 10. Het heiligdom
 11. Jezus doet nu dienst in het hemelse heiligdom
 12. Grote verzoendag

×
ARTIKEL menu search
Daniël 8

en 'het gezicht'

Daniël H8
- 1 - Hoofdstuk 8 start met Medo-Perzië
In het achtste hoofdstuk van Daniël worden we nogmaals uitgenodigd om een serie profetische symbolen te bestuderen.

En net zoals in de hoofdstukken twee en zeven geeft God er de uitleg bij, zodat we de symboliek duidelijk zullen verstaan.

In de vorige studies van Daniël hebben we gezien dat de profetie een opeenvolging van wereldrijken liet zien vanaf de tijd van Daniël tot aan de eindtijd. De profetieën lopen dus parallel met elkaar en hebben betrekking op dezelfde gebeurtenissen.

Hoofdstuk acht begint echter niet zoals de vorige profetieën met Babylon, maar met het Medo- Perzische rijk dat op het punt stond om aan de macht te komen.

Uitleg wordt voortgezet in H9 Het kenmerkende van hoofdstuk acht is dat de uitleg van het visioen wel in dit hoofdstuk aanvangt, maar er niet eindigt. De uitleg wordt namelijk voortgezet in het laatste gedeelte van hoofdstuk negen.
Het gezicht doelt op de tijd van het einde
- 2 - 'Het gezicht' ziet op een verre toekomst
De profetische symbolen in hoofdstuk acht bestaan opnieuw uit beesten en horens. En ook vinden we weer een cryptische omschrijving van een bepaald tijdsverloop.

Voor een goed begrip van Daniël acht moeten we uitgaan van het sleutelwoord. Het sleutelwoord in Daniël acht is het woord “gezicht”. Zie verzen Dan 8:1, 2, 13, 15, 17, 26, 27 en Dan 9:21-24

Er worden een aantal dingen over het gezicht gezegd. De dingen die Daniël ziet, ziet hij “in het gezicht”.

In vers 13 wordt de vraag gesteld; “hoe lang zal dit gezicht gelden?” In Dan 8:17 wordt gezegd dat het gezicht “doelt op de tijd van het einde.” In Dan 8:26 wordt gezegd dat het gezicht “ziet op een verre toekomst.”
Parallel met hoofdstuk 2, maar met meer details! Weet je nog in hoofdstuk 2?
- 3 - De ram | Medo-Perzië
Wij zullen de inhoud van het gezicht eens vergelijken met de lengte van het gezicht.

Toen ik mijn ogen opsloeg, zag ik, en zie, een ram stond voor de stroom; hij had twee horens, en die horens waren hoog, de ene echter was hoger dan de andere, en de hoogste rees het laatst op. Ik zag de ram stoten naar het westen, naar het noorden en naar het zuiden, en geen enkel dier kon tegen hem standhouden; er was niemand die redden kon uit zijn macht, en hij deed naar zijn welgevallen en maakte zich groot. Dan 8:3,4

De engel geeft een verklaring in vers 20:

De ram die gij gezien hebt, met de twee horens, doelt op de koningen der Meden en Perzen. Dan 8:20

De ram stelt Medo-Perzië voor. De twee horens waarvan de hoogste het laatste opkomt, geven een treffend beeld van de twee perioden van het Medo-Perzische rijk, waarvan de overheersende Perzische periode de laatste is. Dit rijk uit het oosten, stootte inderdaad naar “het westen, het noorden en het zuiden”, zoals de profetie voorspelde.
- 4 - De geitebok | Griekenland
Maar terwijl ik nauwkeurig acht gaf, zie, daar kwam een geitebok van uit het westen over de gehele aarde zonder de aarde aan te raken; en de bok had een opvallende horen tussen zijn ogen. En hij kwam tot de ram met de twee horens, die ik voor de stroom had zien staan, en rende op hem toe in zijn grimmige kracht; ik zag, dat hij tot vlak bij de ram kwam; verbitterd stiet hij de ram, brak zijn beide horens, en er was geen kracht in de ram om tegen hem stand te houden; hij wierp hem ter aarde en vertrad hem, en er was niemand die de ram uit zijn macht redde. De geitebok nu maakte zich bovenmate groot, maar toen hij machtig werd, brak de grote horen af, en vier opvallende horens rezen in diens plaats op, naar de vier windstreken des hemels. Dan 8:5-8

De uitleg vinden we in de verzen 21, 22.
... en de harige geitebok is de koning van Griekenland, en de grote horen die tussen zijn ogen stond, dat is de eerste koning. En dat die afbrak en er vier in zijn plaats kwamen te staan: vier koninkrijken zullen uit het volk ontstaan, doch zonder zijn kracht. Dan 8:21-22

Na Medo-Perzië volgde Griekenland. De slag bij Arbela was de beslissende veldslag. Medo- Perzië was “ter aarde geworpen en vertreden” en Griekenland nam die plaats in.

De eerste koning, Alexander de Grote, veroverde in twaalf jaar tijd de toenmaals bekende wereld in oostelijke richting. Toen stierf hij. Zijn generaals vochten twintig jaar lang om de erfenis en uiteindelijk bleven er vier over. Zij staan bekend als de vier Diadochenrijken.
- 5 - Heidens Rome en Pauselijk Rome
En uit één daarvan kwam weer een horen voort, die klein begon, maar die zeer groot werd tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen het Sieraad, ja, zijn grootheid reikte tot aan het heer des hemels, en hij deed er van het heer, namelijk van de sterren, ter aarde vallen, en vertrapte ze. Zelfs tegen de vorst van het heer maakte hij zich groot... Dan 8:9-11

Voor de uitleg gaan we naar de verzen 23-25.

En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. En zijn kracht zal sterk zijn – maar niet door eigen kracht – en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij onderneemt zal hem gelukken; machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen. En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt, doen gelukken; hij zal zich in zijn hart verheffen, en onverhoeds velen verderven. Ook tegen de Vorst der vorsten zal hij optreden, doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden. Dan 8:23-25
- 6 - Argumenten
“In het laatst”, of tegen het einde van het verdeelde Hellenistische rijk, zo verklaarde de engel, zou “een kleine horen” opkomen.

Wie is deze kleine horen? De volgende overwegingen tonen aan dat de bijzonderheden precies van toepassing zijn op Rome.
 1. De hoofdstukken 2 en 7 wijzen Rome aan als de opvolger van Griekenland en wordt tenslotte op bovennatuurlijke wijze vernietigd “zonder mensenhanden” (vergelijk Dan 8:25 met Dan 2:34).
 2. Het Romeinse rijk werd zeer groot en overtrof zowel Griekenland, dat “bovenmate groot werd” en Medo- Perzië, dat slechts “groot werd”. Het Romeinse rijk strekte zich uit naar het zuiden (Egypte), het oosten (Macedonië), en “het Sieraad” (Palestina), precies zoals de profetie voorzegd had.
 3. Alleen Rome verhief zich tegen “de Vorst van het heer”, “de Vorst der vorsten”. Deze vorst is niemand anders dan Jezus Christus. Tegen Hem en Zijn volk voerde het machtige Rome oorlog. Deze beschrijving dekt zowel de heidense als de pauselijke periode van Rome.

Naast elkaar samengevat:
 • Ram -Medo-Perzië
 • Geitebok -Griekenland
 • Grote Horen -Eerste koning
 • Vier horens -Diadochenrijken
 • Kleine horen die ... -Heidens Rome
 • ...zeer groot werd -Pauselijk Rome
- 7 - Hoe lang? 2300 dagen
Eén van de engelen vraagt, “hoelang zal dit gezicht gelden”?
Het antwoord op deze vraag luidt:

“En hij (de engel) zeide tot mij (Daniël): Tweeduizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden.” Dan 8:14

Tweeduizend driehonderd avonden en morgens wil zeggen, tweeduizend driehonderd dagen. In de Bijbel bestaat een dag uit een avond en een morgen.

“En het was avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.” Gen 1:5, 8, 13, 23, 31.

Dus tweeduizend driehonderd avonden en morgens betekent eenvoudig tweeduizend driehonderd dagen. Maar dan komen wij in de problemen.

Het totale gezicht zou tweeduizend driehonderd dagen duren, omgerekend dus ongeveer 6,4 jaren. Het probleem is echter dat elk onderdeel van de profetie langer duurde dan 6,4 jaren.

Medo-Perzië, Griekenland en zelfs de eerste koning bestonden veel langer, nl. 12 jaar en vervolgens, gedurende 20 jaar, de met elkaar vechtende generaals. Dat alles duurde honderden jaren. Waar ligt de oplossing?
- 8 - Het “jaar/dag” principe
Symbolisch staat in de Bijbelse profetie een dag voor een jaar.

God voorzegde Israël dat het veertig jaar zou zwerven in de woestijn. Hij doet dat met de volgende woorden:

Overeenkomstig het aantal dagen, gedurende welke gij het land verspied hebt, veertig dagen, zult gij uw ongerechtigheden veertig jaar lang boeten, voor elke dag één jaar, opdat gij weet wat het betekent, als Ik Mij afkeer. Num 14:34


Ook Ezechiël moest in een voor de Israëlieten verstaanbare taal uitbeelden hoe God over hen dacht en hij moest de straf uitbeelden die God meende te moeten toedienen.

En gij, ga op uw linkerzijde liggen en leg daarop de ongerechtigheid van het huis Israëls; naar het getal der dagen dat gij daarop liggen zult, zult gij hun ongerechtigheid dragen. En Ik leg u de jaren van hun ongerechtigheid op, naar het getal der dagen: driehonderd en negentig dagen. Zo zult gij de ongerechtigheid van het huis Israëls dragen. Als gij dit hebt volbracht, zult gij opnieuw gaan liggen, op uw rechterzijde; dan zult gij de ongerechtigheid dragen van het huis van Juda: veertig dagen: voor elk jaar leg Ik u een dag op. Eze 4:4-6.
- 9 - 2300 jaar
Uit de gegevens die wij tot nu toe verkregen hebben blijkt dat de lengte van het gezicht, tweeduizend driehonderd dagen of wel 6,4 jaren, niet in overeenstemming te brengen zijn met de inhoud van het gezicht. De inhoud van het gezicht, in elk afzonderlijk onderdeel, duurt langer dan 6,4 jaren.

Andere mogelijkheden die de Bijbel zelf aangeeft zijn dat één dag in de profetie één jaar kan betekenen. Letterlijk kan het niet van toepassing zijn.

De lengte van het gezicht moet overeenkomen met de inhoud van het gezicht. (zie illustratie hieronder)

Daniël 8 - de uitleg van het gezicht
Daniël ziet het gezicht (Dan 8:1-13) Uitleg van het gezicht (Dan 8:15-26)
1. Ram (Dan 8:3) 1. Medo-Perzië (Dan 8:20)
2. Geitenbok (Dan 8:5) 2.Griekenland (Dan 8:21)
3. Grote horen (Dan 8:5) 3. Alexander de Grote(Dan 8:21)
4. 4 hoornen (Dan 8:8) 4. 4 Diadochen rijken (Dan 8:22)
5. Kleine horen (Dan 8:9) 5. Heidens Rome (Dan 8:23)
6. wordt uitnemend groot (Dan 8:9-12) 6. Pauselijk Rome (Dan 8:23-25)
De lengte van het gezicht (Dan 8:13-14) is 2300 avonden en morgens = 2300 jaar

Het beginpunt van de tweeduizend driehonderd jaren ligt ergens gedurende de regering van de Meden en de Perzen. Het eindpunt van de tweeduizend driehonderd jaren ligt ergens gedurende het bestaan van de laatste horen die een symbool is van het heidens en het pauselijke Rome samen.

Het eindpunt van de 2300 jaren is tegelijkertijd het begin van de tijd van het einde.

...Versta, mensenkind, dat het gezicht doelt op de tijd van het einde. Dan 8:17
- 10 - Het heiligdom
Aan het einde van de 2300 jaren zal (NBG vertaling) “het heiligdom in rechten hersteld worden.” Volgens de Statenvertaling zal “het heiligdom gerechtvaardigd worden.” Alle oude vertalingen vanuit het Hebreeuws vertaald naar het Grieks en Latijn (Vulgata) schrijven: zal “het heiligdom gereinigd worden.”

Aan het einde van de tweeduizend driehonderd jaren begint dus de reinigingsdienst die het heiligdom moet reinigen.

Is er dan nu nog een heiligdom? Moet dit heiligdom gereinigd worden?
Het woord heiligdom wordt in de Bijbel toegepast op:
 • De tabernakel
 • De tempel van Salomo, en Zerrubabel.
 • De tempel in de hemel

Alleen de tempel in de hemel, het hemelse heiligdom, is nog aanwezig. Een tempel waarin Jezus als onze Hogepriester dienst doet. De Hebreeënbrief schrijft daarover het volgende:

De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een Hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen, de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Here opgericht heeft, en niet een mens. Hebr 8:1, 2

Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met Zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf. Hebr 9:11, 12
- tussenstop -
Even een tussenstop!

Waarschijnlijk begrijp je dit laatste stuk van blokjes 10, 11 en 12 niet. Daarom even een korte uitleg.
God heeft in het Oude Testament een les gegeven aan de mensen om te leren wat Jezus Christus zou gaan doen. Hij beeldde dat uit in de tabernakel, ook wel het Heiligdom genoemd.
Later werd de tabernakel een stenen tempel, gebouwd door Salomo.
In de tabernakel zitten dus de lessen die gaan over wat Jezus in de toekomst zou gaan doen.
Het is dus HEEL handig om hier meer over te weten, aangezien het ook NU nog betekenis heeft!

Kijk daarom deze serie van Stephen Bohr: 'Zijn weg is in het Heiligdom' voor de complete uitleg. Misschien ben je bang dat het saai is, maar dat is het dus he-le-maal niet,omdat het ALLES te maken heeft met de EINDTIJD!
Klik hieronder in de cirkel om naar die serie te gaan op YouTube

- 11 - Jezus doet nu dienst in het hemelse heiligdom
Deze beide Bijbelteksten maken duidelijk dat Jezus op dit moment dienst doet in het hemelse heiligdom. Zij zeggen dat onomwonden en met zeer grote stelligheid. “De dienst verrichtende in het heiligdom.” Hoe kon het duidelijker gezegd worden?

Is er sprake van dat in het hemelse heiligdom op een zeker tijdstip een dienst van reiniging gaat beginnen?

De Hebreeënbrief zegt hierover:

En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. Noodzakelijk moesten dus hiermede de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf met betere offeranden dan deze. Hebr 9:22, 23


In dit schriftgedeelte wordt duidelijk vermeld dat
- 12 - Grote verzoendag
Op aarde geschiedde deze dienst op de Grote Verzoendag, beschreven in Leviticus 16.

Onder de bedeling van het Nieuwe Testament geschiedt deze dienst in het heiligdom van het Nieuwe Verbond en wel aan het einde van de 2300 jaar.

Wanneer eindigen de 2300 jaar? Het gezicht begint tijdens het Medo- Perzisch rijk. Dat bestond van 538 voor Christus tot 331 voor Christus.

De min jaren veranderen bij het begin van onze jaartelling in plus jaren. Een schema van de jaren waartussen het gezicht moet eindigen:De reiniging van het heiligdom moet begonnen zijn tussen 1762 AD en 1969 AD. De juiste datum vinden wij in Daniël 9.
Video menu search
Kijk ook deze video van Marian Pel! arrow_back
(Je wordt
doorgelinkt
naar YouTube)


Of kijk de hele serie 'Studie in Daniël'.