de
lui
de
roep
×
×

×

Inhoudsopgave

 1. Daniel 2
 2. De 'wijzen' aan het hof waren niet in staat een antwoord te geven
 3. Daniël ontvangt wijsheid van God
 4. De uitleg van Daniël aan de koning
 5. Vier elkaar opvolgende rijken
 6. Het GOUD is Babylon
 7. Het ZILVER zijn de Meden en de Perzen
 8. Het KOPER is Griekenland
 9. Het IJZER is Rome
 10. Het Oude Roomse Rijk wordt innerlijk verdeeld in IJZER EN LEEM
 11. Het LEEM is de kerk
 12. Het IJZER is de staat
 13. Het oude Roomse Rijk wordt uiterlijk verdeeld in 10 delen
 14. Samengevat

×
local_library Lees meer artikelen!
Artikel
menu
search
de
lui
de
roep

Daniël 2

Een fundamentele profetie

Sluiten
Auteurs:
Wim Wiggers en Marian Pel
Oorspronkelijk gepubliceerd in Jezus de Vriend no. 2
Pagina 8 - 10
Inleiding, samenvatting, afbeeldingen, tussenkopjes en [...] toegevoegd.

Inleiding en toelichting Dit artikel legt de betekenis uit van de metalen van het beeld in Daniël 2.
Hierboven zie je een video-aflevering (Aflevering 10 De fundamentele profetie van de Bijbel van de serie 'Zijn weg is in het Heiligdom') waarin je een uitgebreidere uitleg kunt vinden over deze profetie in Daniël.

Je kunt natuurlijk ook alle 32 afleveringen van Zijn weg is in het Heiligdom van Stephen Bohr over de profetische betekenis van het heiligdom kijken:
Zijn weg is in het heiligdom

Het artikel is bewust in korte stukjes met tussenkopjes ingedeeld om het overzicht en de leesbaarheid te bevorderen.
Samenvatting Daniël 2 vormt een fundamentele profetie in de Bijbel. Hierin worden immers de rijken getoond TOT de terugkomst van Christus.

De eerste rijken zijn vaak wel bekend, maar hoe zit het nu precies met het ijzer en het leem en de 10 rijken?

- 1 - Daniel 2
In het tweede hoofdstuk van het boek Daniël vinden wij het verhaal van Nebukadnessars droom, die God hem gegeven had als antwoord op gedachten die hem steeds hadden beziggehouden. Het weinige dat hij zich van de droom herinnerde na het ontwaken, scheen hem onheilspellend. De koning eiste van zijn adviseurs dat zij hem de droom zouden vertellen en ook uitleggen.

De koning gaf ten antwoord: Ik begrijp heel goed, dat gij tijd zoekt te winnen, omdat gij ziet, dat het besluit bij mij vaststaat, dat één vonnis u treft, indien gij mij de droom niet kunt bekendmaken; en gij hebt afgesproken mij iets leugenachtigs en slechts te zeggen, totdat de toestand zich wijzigt. Zegt mij dus de droom, opdat ik weet, dat gij mij de uitlegging ervan kunt te kennen geven. Dan 2:8,9
- 2 - De 'wijzen' aan het hof waren niet in staat een antwoord te geven
Uit het verhaal blijkt dat de bezweerders, de tovenaars en de Chaldeeën niet in staat waren iets zinnigs te zeggen, noch over het verleden, noch over de toekomst.

De Chaldeeën gaven de koning ten antwoord: er is geen mens op de aardbodem die het door de koning gevraagde zal kunnen te kennen geven; daarom heeft dan ook geen koning, hoe groot en machtig ook, iets dergelijks van enige geleerde of bezweerder of Chaldeeër gevraagd. Wat de koning, vraagt is te zwaar, en er is niemand anders, die het de koning zal kunnen te kennen geven dan de goden, die echter niet bij de stervelingen wonen. De koning werd hierover ten zeerste vergramd en toornig, en hij beval al de wijzen van Babel ter dood te brengen. Toen het bevel werd uitgevaardigd, dat de wijzen gedood zouden worden, liepen ook Daniël en diens metgezellen gevaar gedood te worden. Dan 2:10-13
- 3 - Daniël ontvangt wijsheid van God
Toen Daniël zag dat het leven van zijn vrienden en van hem in gevaar was, ging hij bidden, spreken tot God. Hij ging vragen of God zelf wilde ingrijpen. En God grijpt in. Diezelfde nacht gaf God aan Daniël de droom die zo’n indruk op de koning had gemaakt. Maar niet alleen dat; Hij verschafte ook de uitleg. In zijn ochtendgebed prees Daniël Gods wonderlijke macht.

“Daniël hief aan en zeide: Geprezen zij de naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid, want Hem behoort de wijsheid en de kracht! Hij toch verandert tijden en stonden, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij verleent wijsheid aan de wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen,

Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem. U, o God mijner vaderen, loof en roem ik, omdat Gij mij wijsheid en kracht verleend hebt, en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van U gesmeekt hebben, daar Gij ons immers de zaak des konings hebt bekendgemaakt.” Dan 2:20-23
- 4 - De uitleg van Daniël aan de koning
Toen hij voor de koning verscheen om de uitleg te geven begon Daniël:

Er is een God in de hemel, die verborgenheden openbaart. Hij heeft de koning Nebukadnessar bekendgemaakt wat in toekomende dagen geschieden zal. Dan. 2:28

Daarop vertelde hij de koning precies wat hij in zijn droom had gezien.

Gij, o koning, had een gezicht, en zie, er was een groot beeld! Dit beeld was hoog, en de glans ervan was buitengewoon; het stond vóór u, en de aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dat beeld was van gedegen goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van koper, zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer deels van leem. Terwijl gij bleeft toezien, raakte , zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde; toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer, en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was; maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde. Dan 2:31-35
- 5 - Vier elkaar opvolgende rijken
De uitleg die Daniël van God ontving, was dat de vier metalen delen, vier elkaar opvolgende rijken voorstelden.

Dit is de droom, en de uitlegging daarvan zullen wij de koning zeggen:
 1. Gij, o koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft, ja in wiens hand Hij de mensenkinderen, waar zij ook wonen, de dieren des velds en het gevogelte des hemels heeft gegeven, en die Hij tot heerser over die alle heeft gemaakt – gij zijt dat gouden hoofd.
 2. Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe;
 3. en, weer een ander, een derde koninkrijk, van koper, dat heersen zal over de gehele aarde;
 4. en een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen.
Dan 2:36-40
- 6 - Het GOUD is Babylon (605 - 539 v. Chr)
“...gij zijt dat gouden hoofd” Daniël vervolgde: “na u zal een ander koninkrijk ontstaan.”

Zo weten we dat het gouden hoofd niet alleen Nebukadnessar zelf voorstelde, maar ook zijn Babylonische rijk.

Babylon was de grote wereldstad van de oude wereld. De Bijbel noemt haar 'een gouden beker, de heerlijkheid van de koninkrijken'.

Babylon was één groot godsdienstig centrum, het middelpunt van de afgodendienst van de hele wereld. Onder Nebukadnessar werd dit wereldrijk “heerser van de wereld”. De stad, versterkt door dikke muren, was onneembaar. De rivier de Eufraat liep dwars door de stad en was de levensader van de stad. Babylon werd de eeuwige stad genoemd.
- 7 - Het ZILVER zijn de Meden en de Perzen (539 - 331 v. Chr.)
Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe...

In een voor Babel noodlottige nacht bestormden de Meden en de Perzen het onneembare Babel.

Kores de Grote voerde het bevel over de troepen toen Babylon in 538 v. Chr. op dramatische wijze viel. Zij drongen binnen door de bijna droge bedding van de rivier de Eufraat. De dronken wachters hadden de sluizen laten openstaan, zodat de vijand in een ommezien de hoofdstad kon innemen.

Het koninkrijk van de Meden en de Perzen was groter dan het Babylonische rijk, maar in weelde, luxe en schoonheid was het geringer.
- 8 - Het KOPER is Griekenland (331 - 168 v. Chr.)
“...een derde koninkrijk van koper...”

Alexander de Grote overwon de Meden en de Perzen in de strijd bij Arbela in 331 v. Chr.

Hij was tien jaar lang alleenheerser over de toenmaals bekende wereld.Toen stierf hij.

Zijn generaals vochten 20 jaar lang om de erfenis en uiteindelijk werd het Griekse rijk onder vier van hen verdeeld. Zij staan bekend als de vier Diadochen rijken.

Het Griekse rijk was tot dat moment het meest uitgestrekte rijk.
- 9 - Het IJZER is Rome (168 v. Chr - 476 na Chr.)
en een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer...

Het getuigenis van de geschiedenis, zowel in de gewijde geschiedenis als in de wereldgeschiedenis, wijst Rome aan als het vierde wereldrijk.

Gibbon, de beste geschiedschrijver over het Romeinse rijk, beschrijft de overwinningen van Rome als volgt:

“De legers van de republiek, soms verslagen in de strijd, maar de oorlog altijd winnend, gingen met rasse schreden naar de Eufraat, de Donau, de Rijn en de oceanen. De beelden van goud, zilver of koper welke een voorstelling waren van koningen en hun rijk, werden vervolgens verbroken door de ‘ijzeren’ monarchie van Rome.” L.R.E.Froom, The Prophetic Faith of our Fathers, vol. 1, pag. 479 en 490.

Het Romeinse rijk vervulde de wereld. Door angst en geweld werden alle rivalen vernietigd, werd alle weerstand gebroken en regeerde het Romeinse rijk met een absolute en vreselijke tirannie.
- 10 - Het Oude Roomse Rijk wordt innerlijk verdeeld in IJZER EN LEEM
En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van pottenbakkers leem en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal: wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem, en de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn. Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.” Dan 2:41-43

In het Romeinse rijk deed zich een tweeledige verdeling voor. Deze tweedeling kan gesplitst worden in
 1. een inwendige
 2. en een uitwendige verdeling.
- 11 - Het LEEM is de kerk
...een verdeeld koninkrijk...

De INWENDIGE verdeling kwam toen Jezus Zijn Koninkrijk van genade oprichtte. Het leem is de kerk.

Jes 64:8 zegt: “Maar nu, Here, Gij zijt onze Vader, wij zijn het leem. Gij zijt onze formeerder en wij allen zijn het werk van uw hand.”

De kerk en de staat waren van elkaar gescheiden. Jezus zei immers: “Geeft dan de keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is.” Marc 12:17
- 12 - Het IJZER is de staat
...ijzer gemengd met kleiachtig leem...

Maar Constantijn de Grote bekeerde zich tot het christendom en hij verhief de kerk tot staatskerk. Kerk en staat werden met elkaar verbonden.

De politiek van Constantijn de Grote ten aanzien van kerk en staat werd verder uitgebouwd en overgenomen door alle volkeren van West Europa. De kerk werd een staat in de staat, “Imperium in Imperio”. Meer dan veertien eeuwen lang zijn er in Europa twee maatschappijen geweest.

Rudolph Sohm maakt in het tweede deel van zijn Kirchenrecht duidelijk dat de middeleeuwen in West Europa gevormd werden door een bijzondere situatie, éénmalig voorkomend in de geschiedenis.

“Heel West Europa was lid van de kerk.
 1. Er waren twee volkeren, de leken en de geestelijkheid.
 2. Aan het hoofd van deze twee volkeren stonden de koning of keizer als het hoofd van de leken, de paus was het hoofd van de geestelijkheid.
 3. Er waren ook twee rechtssystemen: het geestelijk en het wereldlijk recht.
Toch was er altijd strijd tussen het wereldlijk en geestelijk recht. Tussen de keizer en de paus.” R. Sohm, Kirchenrecht, deel 2, pag. 226-251.
- 13 - Het oude Roomse Rijk wordt uiterlijk verdeeld in 10 delen (476 - 538 na Chr)
“...en de tenen der voeten...”

De UITWENDIGE verdeling van de tien tenen van het beeld. Hoewel het aantal tenen hier niet vermeld wordt, wordt in Daniël hoofdstuk zeven geschreven dat het vierde koninkrijk verdeeld zou worden in ‘tien koninkrijken’.

Dit werd vervuld in de vierde en vijfde eeuw n. Chr. Toen Rome verzwakt was door weelde, luxe en macht kon zij de aanvallen van de ruwe, barbaarse stammen uit het noorden en oosten van Europa niet weerstaan.

Gibbon en andere geschiedschrijvers melden dat tien volksstammen het gebied innamen van het West Romeinse rijk, welke uitgroeiden tot de huidige staten van Europa. De stammen die bij de volksverhuizing het West Europese rijk overspoelden waren:

 1. De Oost-goten, (verslagen door kleine hoorn in 538)
 2. de West-goten,
 3. de Lombarden,
 4. de Franken,
 5. de Bourgondiërs,
 6. de Vandalen, (verslagen door kleine hoorn in 534)
 7. de Herulen, (verslagen door kleine hoorn in 493)
 8. de Sueven,
 9. de Saksen,
 10. de Alemannen.

De geschiedenis bewijst de juistheid van de profetie van Daniël. Sommige van deze volkeren zijn sterk, andere zwak. De profetie spreekt over een twistende familie die nooit samen één volk gevormd heeft. Er zijn talrijke pogingen ondernomen om van West Europa één rijk te maken, pogingen door huwelijken onder vorstenhuizen, op het slagveld en ook langs politieke en diplomatieke wegen is het geprobeerd, maar het is nooit gelukt.

De profetie spreekt over tien tenen, niet meer, maar ook niet minder. Vandaag de dag hebben wij:
 1. Italië,
 2. Spanje,
 3. Portugal,
 4. Frankrijk,
 5. België,
 6. Nederland,
 7. Engeland,
 8. Duitsland,
 9. Zwitserland,
 10. Oostenrijk.
- 14 - Samengevat
 • Het goud, zilver, koper, ijzer en het ijzer en leem zijn een voorstelling van achtereenvolgens Babylon, Medo-Perzië, Griekenland en Rome.
 • In het Romeinse keizerrijk komt de kerk op.
 • Staat en kerk verbinden zich met elkaar. Dat gebeurde in 312 n. Chr. onder Constantijn de Grote.
 • Gedurende de Middeleeuwen is de geschiedenis beheerst door deze kerk/staat verbinding en heeft deze verbinding stand gehouden.
 • West-Europa was innerlijk verdeeld, er was voortdurend strijd tussen de paus en de keizer. Toch vormden zij in zekere zin één koninkrijk.
 • Terzelfder tijd waren er tien staten. Een unieke situatie.
 • De Franse revolutie maakte een einde aan de verbinding tussen kerk en staat.
Meer artikelen
Leer meer!