de
lui
de
roep
×
×

×

Inhoudsopgave

 1. 1. Heeft God werkelijk ZELF de tien geboden geschreven?
 2. 2. Wat is Gods definitie van zonde?
 3. 3. Waarom heeft God ons de Tien Geboden gegeven?
 4. 4. Waarom is Gods wet voor mij persoonlijk belangrijk?
 5. 5. Kan Gods wet (de Tien Geboden) ooit veranderd of afgeschaft worden?
 6. De Tien Gebodenwet is Gods karakter in GESCHREVEN VORM
 7. 6. Heeft Jezus de wet van God afgeschaft terwijl Hij hier op aarde was?
 8. 7. Kunnen mensen gered worden als ze BEWUST ook maar één van de geboden van God BLIJVEN overtreden?
 9. 8. Kan iemand gered worden door de wet te houden?
 10. 9. Maar waarom is de wet dan toch nog absoluut noodzakelijk om het christelijke karakter te perfectioneren?
 11. 10. Wat stelt een echt bekeerde christen in staat om het patroon van Gods wet te volgen?
 12. 11. Maar is een christen die geloof heeft en onder genade leeft, niet bevrijd van het houden van de wet?
 13. 12. Worden de Tien Geboden van God in het Nieuwe Testament herbevestigd?
 14. 13. Zijn de wet van God en de wet van Mozes hetzelfde?
 15. Schema
 16. 14. Hoe voelt de duivel zich over mensen die leven naar het patroon van Gods Tien geboden?
 17. OVERDENKINGSVRAGEN

×
local_library Lees meer artikelen!
Artikel
menu
search
de
lui
de
roep

In steen gegrift

Of aan het kruis genageld?

Sluiten
Auteurs:
Amazing facts
Oorspronkelijk gepubliceerd op de site van Amazing Facts
'Written in Stone'
Inleiding, samenvatting, afbeeldingen, tussenkopjes en [...] toegevoegd.

Inleiding en toelichting Dit artikel gaat in op de vraag: Geldt de wet ook nog voor ons, na de dood en opstanding van Jezus Christus?
Hierboven zie je een video-aflevering (Aflevering 19 De geboden van God van de Three Angels Message) waarin je een uitgebreidere uitleg kunt vinden over de wet in Openbaring.

Je kunt natuurlijk ook alle 25 afleveringen van De 3-engelenboodschap van Stephen Bohr over Openbaring 14 kijken:
De 3-engelenboodschap

En verderop in het artikel kun je nog een paar andere video's vinden, die ook over dit onderwerp gaan.
Het artikel is bewust in korte stukjes met tussenkopjes ingedeeld om het overzicht en de leesbaarheid te bevorderen.
Samenvatting Eeuwen geleden schreef God zijn wet in steen, en je zou deze eigenlijk voor je eigen en andermans bestwil vandaag de dag NOG STEEDS moeten houden!
Je ziet immers dat het overtreden van Gods wet ALTIJD negatieve gevolgen heeft.

Het is ook logisch dat we voor de vrede en veiligheid de wetten van HET LAND moeten gehoorzamen.

Nou, ditzelfde principe is ook van toepassing op Gods wet - de Tien Geboden - maar dan in ons eigen leven! Ze worden niet de tien suggesties, tien aanbevelingen of de tien grootste ideeën genoemd, maar de tien GEBODEN!

Maar wat betekent dat nu? Is Christus niet gekomen om Gods Wet teniet te doen aan het kruis?
- 1 - 1. Heeft God werkelijk ZELF de tien geboden geschreven?
En toen de HEERE geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinaï, gaf Hij Mozes de twee tafelen van de getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger van God. (Exo 31:18)

Die tafelen waren Gods eigen werk; ook was het schrift Gods eigen schrift, in de tafelen gegraveerd. (Exo 32:16)


Antwoord:
Ja, de grote God van de hemel schreef de Tien Geboden op stenen tafels met zijn eigen vinger.
- 2 - 2. Wat is Gods definitie van zonde?
Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden. (1 Joh 3:4)

Antwoord:
De zonde overtreedt Gods Tien Geboden. En omdat de wet van God volmaakt is (Psalm 19:7), omvat het elke denkbare zonde. Het is onmogelijk om een ​​zonde te plegen die niet wordt veroordeeld door ten minste een van Gods Tien Geboden. De geboden omvatten 'de hele plicht van de mens'. Pred 12:13 Niets uitgezonderd.


- 3 - 3. Waarom heeft God ons de Tien Geboden gegeven?
Als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen, maar welzalig is hij die zich houdt aan de wet. (Spr 29:18)

Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, en laat je hart mijn geboden in acht nemen, want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. (Spr 3:1-2)

Antwoord: (klik om te openen)

God heeft ons gemaakt om gelukkig te zijn en vervuld te worden door vrede, een lang leven, tevredenheid, vervulling en alle andere grote zegeningen waarnaar onze harten verlangen.

Gods wet is de wegenkaart die de juiste paden wijst om te volgen om dit ware, hoogste geluk te vinden.

Door de wet is immers kennis van zonde. (Rom 3:20)

Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei: U zult niet begeren. (Rom 7:7)


Gods wet is als een spiegel (Jak 1:23-25).
Het wijst op onjuistheid in mijn leven zoals een spiegel vuil op mijn gezicht laat zien. De enige mogelijkheid voor een persoon om te weten of hij zondigt, is dat hij zijn leven zorgvuldig controleert door de spiegel van Gods wet.
Hoop voor deze verwarde, zinkende generatie wordt gevonden in Gods Tien Gebodenwet. Het vertelt waar we de lijn moeten trekken!

En de HEERE gebood ons al deze verordeningen [wetten] te houden, om de HEERE, onze God, te vrezen, ons ten goede, alle dagen, om ons in leven te houden, zoals het op deze dag is. (Deut 6:24)

Ondersteun mij, dan ben ik verlost en vermaak ik mij voortdurend in Uw verordeningen. U verwerpt allen die van Uw verordeningen afdwalen, want hun bedrog is leugen. (Psalm 119:117-118 HSV)

Sta mij bij, dan zal ik gered zijn, altijd houd ik uw wetten voor ogen. U verwerpt wie afdwalen van uw wetten, hun bedrog loopt uit op niets. (Psalm 119:117-118 NBV)


Gods wet is als een sterke kooi in de dierentuin, die ons beschermt tegen vurige, vernietigende dieren. Het beschermt ons tegen onzuiverheid, leugens, Moord, afgoderij, diefstal en veel andere kwaden die leven, vrede en geluk vernietigen. Alle goede wetten beschermen, en Gods wet is geen uitzondering.

Speciale opmerking:
De eeuwige principes van Gods wet zijn diep in de aard van elke mens geschreven door de God die ons heeft geschapen. Het geschrevene kan zwak en vuil zijn, maar het is er nog steeds. Dit betekent, logischerwijs, dat je geen ware vrede kan vinden, tenzij je bereid bent in harmonie met je innerlijke natuur te leven, waarop God deze principes heeft geschreven. Wij zijn gecreëerd om in harmonie met deze principes te leven. Als we ervoor kiezen om ze te negeren, is het resultaat altijd spanning, onrust en tragedie, net zoals het negeren van de regels voor veilig rijden tot ernstige problemen leidt.
- 4 - 4. Waarom is Gods wet voor mij persoonlijk belangrijk?

Antwoord:
Omdat de Tien Geboden wet de norm is waarmee God mensen in het hemelse oordeel onderzoekt.
Waar sta jij als je aan deze wet gespiegeld wordt? Het is een zaak van leven of dood!
- 5 - 5. Kan Gods wet (de Tien Geboden) ooit veranderd of afgeschaft worden?
En het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat één tittel van de wet wegvalt. (Luk 16:17)

Ik zal Mijn verbond niet ontheiligen en wat over Mijn lippen gekomen is, niet veranderen. (Psalm 89:35)

al Zijn bevelen zijn betrouwbaar. Zij worden ondersteund [zij zijn onwrikbaar (NBV)], voor eeuwig en voor altijd, (Psalm 111:7-8)

Antwoord:
Absoluut niet! De Bijbel is op dit punt heel duidelijk.
Als de wet veranderd had kunnen worden, had God deze verandering onmiddellijk doorgevoerd toen Adam en Eva zondigden, in plaats van het zenden van Zijn Zoon om te sterven voor de zondaar om de straf voor de gebroken wet te betalen.

Maar dit was ONMOGELIJK, omdat de geboden geen wetten zijn in de zin van regels of verordeningen die zijn vastgesteld. Zij zijn geopenbaarde principes van Gods heilige karakter, die altijd waar zullen zijn zolang God bestaat.

In onderstaande grafiek zie je dat God en zijn wet dezelfde kenmerken hebben. Zie je wat dit betekent? De Tien Gebodenwet is Gods karakter in GESCHREVEN VORM, zodat we het kunnen begrijpen. Gods wet is onveranderlijk. Het is niet méér mogelijk Gods wet te veranderen dan God uit de hemel te trekken en Hém te veranderen. Jezus kwam op aarde om ons te laten zien hoe de wet (die een patroon is voor een heilig leven) eruit zag in menselijke vorm. Gods karakter kán nooit veranderen. Zijn wet kan óók niet veranderen, want het is Zijn karakter in menselijke taal.
- 7 - 6. Heeft Jezus de wet van God afgeschaft terwijl Hij hier op aarde was?
Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. (Mat 5:17-18)

Antwoord:
Nee, zeker niet! Jezus benadrukte specifiek dat hij NIET was gekomen om de wet weg te doen, maar om deze te vervullen (of te houden).

In plaats van dat de wet weggedaan werd, vergrootte Jezus deze juist (Jes 42:21) als de perfecte gids voor een rechtvaardig en goed leven.

Jezus liet bijvoorbeeld zien dat 'gij zult niet doden' ook 'boosheid zonder reden' veroordeelt (Mat 5:21-22) en haat (1 Joh 3:15) en dat lust overspel is (Mat 5:27-28). Hij zegt: 'Als je van me houdt, houd mijn geboden'. (Joh 14:15)
- 8 - 7. Kunnen mensen gered worden als ze BEWUST ook maar één van de geboden van God BLIJVEN overtreden?
Want het loon van de zonde is de dood. (Rom 6:23)

en zijn zondaars eruit weg te vagen.. (Jes 13:9)

Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. (Jak 2:10)

Antwoord:
Nee! Zij zullen verloren gaan! De Tien Geboden wet is de gids die we moeten gebruiken om onze weg naar God en een heilig leven te vinden. Als ik zelfs maar één van de geboden negeer, dan veronachtzaam ik een deel van het goddelijke patroon of blauwdruk. Als er zelfs maar één schakel van de ketting verbroken is, dan is het gehele doel teniet gedaan. De Bijbel zegt dat wanneer we bewust welk gebod van God dan ook overtreden, we ZONDIGEN (Jak 4:17), omdat we Zijn wil voor ons hebben geweigerd. Alleen zij die Zijn wil doen, kunnen het Koninkrijk der hemelen binnengaan. Zondaars zullen verloren gaan.
- 9 - 8. Kan iemand gered worden door de wet te houden?
Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden.. (Rom 3:20)

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.(Efe 2:8-9)

Antwoord:
Nee! Het antwoord is te eenvoudig om te missen. Niemand kan gered worden door de wet te houden. Redding komt alleen door genade, als een gratis geschenk van Jezus Christus en we ontvangen dit geschenk door geloof, niet door werken. De wet dient alleen als een spiegel om zonde in ons leven aan te wijzen. Reiniging en vergeving van die zonde komen alleen door Christus.

- 10 - 9. Maar waarom is de wet dan toch nog absoluut noodzakelijk om het christelijke karakter te perfectioneren?
Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen [of: want dit is de hele plicht van de mens]. (Pred 12:13)

Door de wet is immers kennis van zonde. (Rom 3:20)

Omdat het volledige patroon, of 'volledige plicht' voor het christelijk leven, in Gods wet staat.

Net zoals een 6-jarige jongen, die zijn eigen meetlint maakte, zichzelf mat, en zijn moeder vertelde dat hij 4 meter lang was, zijn onze eigen normen nooit veilig.

Ik kan niet weten dat ik een zondaar ben, tenzij ik zorgvuldig in de perfecte standaard kijk, Gods wet-spiegel.

Miljoenen hebben demonen uitgeworpen, geprofeteerd en vele prachtige werken gedaan in de Naam van Jezus en toch zullen zij verloren gaan (Mat 7:21-23), omdat ze niet de moeite deden om hun levens te spiegelen in Zijn geweldige wet-patroon. Daarom DENKEN ze dat ze rechtvaardig en gered zijn, terwijl ze in plaats daarvan zondig zijn en verloren gaan. "Hierdoor weten we dat we hem kennen als we zijn geboden houden." (1 Joh 2: 3)
De misdaad van de antichrist
Dit is aflevering 17 van de serie Total Onslaught van Walter Veith
- 11 - 10. Wat stelt een echt bekeerde christen in staat om het patroon van Gods wet te volgen?
Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. (Hebr 8:10)

Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft. (Fil 4:13)

Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden ... opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons.

Antwoord:
Christus verontschuldigt niet alleen berouwvolle zondaars, maar Hij herstelt in hen het beeld van God. Hij brengt ze in harmonie met Zijn wet door de kracht van Zijn inwonende aanwezigheid.
'Je zult niet' wordt dat een belofte dat de christen niet zal stelen, moorden, liegen enz. omdat Jezus in de christen leeft en het beheer over zijn leven heeft. God kon Zijn wet niet veranderen, maar heeft een gezegende voorziening getroffen door Jezus door de zondaar te veranderen zodat hij aan die wet kan voldoen.
- 12 - 11. Maar is een christen die geloof heeft en onder genade leeft, niet bevrijd van het houden van de wet?
Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen [de wet breken] omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn? Volstrekt niet! (Rom 6:14-15)

Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet. (Rom 3:31)

Antwoord:
Nee! De Schrift leert juist het tegenovergestelde. Vergeving is als de genade die de gouverneur geeft aan een gevangene. Het vergeeft hem, maar het geeft hem niet de vrijheid om ook maar een enkele wet uit de wetboeken te overtreden. De vergeven persoon, die onder genade leeft, is onder een dubbele verplichting om de wet te houden. Een persoon die weigert de wet van God te houden, zeggende dat hij onder genade leeft, vergist zich. Hij leeft juist in schande.


- 13 - 12. Worden de Tien Geboden van God in het Nieuwe Testament herbevestigd?
Antwoord:
Ja, en ook heel duidelijk. Bekijk het volgende schema zorgvuldig.

De wet van God in het Oude Testament De wet van God in het Nieuwe Testament
1. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. (Exo 20:3) 1. De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. (Mat 4:10)
2. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen. (Exo 20:4-6) 2. Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. (1 Joh 5:21) Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. (Hand 17:29)
3. U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt. (Exo 20:7) 3. Opdat de Naam van God en de leer niet gelasterd worden. (1 Tim 6:1)
4. Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die. (Exo 20:8-11) 4. Want Hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken: En God heeft op de zevende dag van al Zijn werken gerust. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God, want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.(Hebr 4:4, 9, 10)
5. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft. (Exo 20:12) 5. eer uw vader en moeder (Mat 19:19)
6. U zult niet doodslaan. (Exo 20:13) 6. u zult niet doden (Rom 13:9)
7. U zult niet echtbreken (overspel plegen) (Exo 20:14) 7. u zult geen overspel plegen (Mat 19:18)
8. U zult niet stelen (Exo 20:15) 8. u zult niet stelen (Rom 13:9)
9. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. (Exo 20:16) 9. u zult geen vals getuigenis geven (Rom 13:9)
10. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. (Exo 20:17) 10. U zult niet begeren (Rom 7:7)

- 14 - 13. Zijn de wet van God en de wet van Mozes hetzelfde?
Antwoord:
Nee, ze zijn niet hetzelfde. Bestudeer de volgende notities en vergelijking zorgvuldig.

Opmerking: de wet van Mozes was de tijdelijke, ceremoniële wet van het oude testament. Het regelde het priesterschap, offers, rituelen, vlees- en wijnoffers, enz., die allemaal het kruis voorafschaduwden. Deze wet werd toegevoegd 'tot het zaad zou komen' en dat zaad was Christus (Gal 3:16, 19). Het ritueel en de ceremonie van de wet van Mozes wijzen op het offer van Christus. Toen Hij stierf, kwam deze wet tot een einde, maar de Tien Geboden (Gods wet) "zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig," Psalm 111:8 . Dat er twee wetten zijn, is kristalhelder gemaakt in Dan 9:10,11 .

Speciale opmerking: Houd er rekening mee dat de wet van God al minstens zo lang bestaat als de zonde bestaat. De Bijbel zegt: "Waar geen wet is, is er geen overtreding [of zonde]." Rom 4:15 . Dus Gods Tien Gebodenwet bestond al aan het begin. Mensen hebben die wet overtreden (gezondigd, 1 Joh 3:4 ). Door de zonde (of het overtreden van Gods wet) werd de wet van Mozes gegeven (of 'toegevoegd' Gal 3:16, 19 ) totdat Christus zou komen en sterven. Twee afzonderlijke wetten zijn hier aanwezig: Gods wet en de wet van Mozes.
- 15 - Schema
De wet van Mozes De wet van God
1. Genaamd "de wet van Mozes" (Luk 2:22 ). 1. Genaamd "de wet van de Heer" ( Jes 5:24 ).
2. Genaamd "wet ... vervat in de verordeningen" ( Efe 2:15 ).) 2. Genaamd "de koninklijke wet" (Jak 2:8 )
3. Geschreven door Mozes in een boek (2 Kron 35:12 ). 3. Geschreven door God op steen ( Exo 31:18 32:16 ).
4. Geplaatst naast de ark ( Deut 31:26 ). 4. Geplaatst in de ark ( Exo 40:20 ).
5. Eindigde aan het kruis ( Efe 2:15 ). 5. Zal voor altijd staan ​​( Luk 16:17 ).
6. Toegevoegd door zonde ( Gal 3:19 ) 6. Wijst op de zonde ( Rom 7:7 3:20 ).
7. TEGEN ons ( Kol 2:14 ). 7. Niet zwaar ( 1 Joh. 5: 3 ).
8. Oordeelt niemand (Kol 2:14-16). 8. Oordeelt alle mensen (Jak 2:10-12).
9. Vleselijk (Hebr 7:16). 9. Geestelijk (Rom 7:14).
10. Brengt niets tot volmaaktheid (Hebr 7:19). 10. Perfect (Psalm 19:7).


- 16 - 14. Hoe voelt de duivel zich over mensen die leven naar het patroon van Gods Tien geboden?
De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven. (Openb 12:17)

Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. (Openb 14:12)

Antwoord:
De duivel haat de mensen die Gods wet hooghouden, omdat de wet het patroon is voor het juiste leven. En als je besluit om het patroon van Gods wet te volgen, zul je meteen de woede van de duivel in alle kracht voelen. Het is niet verwonderlijk dat de duivel iedereen haat en bitter strijdt tegen iedereen die de wet van God houdt.

Maar het is schokkend en verbazingwekkend om te horen dat religieuze leiders de bindende aanspraken van de Tien Geboden ontkennen en tegelijkertijd de tradities van de mensen handhaven. Geen wonder dat Jezus zei: "En waarom overtreedt u het gebod van God, alleen om uw eigen traditie in stand te houden? ...maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn". (Mat 15:3, 9) En David zei: "Het is tijd voor de HEERE om te handelen, want zij hebben Uw wet verbroken." (Psalm 119:126). Christenen moeten wakker worden en Gods wet in zijn rechtmatige, hoge positie herstellen. Het is dwaasheid dat deze ongedisciplineerde generatie aanneemt dat het de wetten van de levende God straffeloos kan breken.
overdenkingsvragen

Nee. De Bijbel zegt dat de mensen onvolmaakt waren. God 'berispte hen' (Hebr. 8:8). En in Rom 8:3 zegt de Bijbel dat de wet 'krachteloos was door het vlees'. Het is altijd hetzelfde verhaal. De wet is volmaakt, maar de mensen zijn onvolmaakt,of zwak. Dus zorgde God ervoor dat Zijn Zoon in mensen kon leven, 'opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons' (Rom 8:4) door de inwoning van Christus.


Het loon van de zonde is de dood (Rom 6:23). Christus proefde 'door de genade van God voor allen de dood'. (Hebr 2:9) Zo verloste Hij allen van de vloek van de wet (de dood) en gaf in de plaats daarvan het eeuwige leven.


Nee, deze passages verwijzen beide naar de wet die "verordeningen" bevat, of de wet van Mozes, die een ceremoniële wet was die het offersysteem en het priesterschap regelde. Al dit ceremonieel en rituelen voorafschaduwden het kruis en eindigden bij de dood van Christus, zoals God het had bedoeld. De wet van Mozes werd toegevoegd tot het 'zaad zou komen' en dat 'zaad ... is Christus'. (Gal 3:19 en Gal 3:16). Gods wet (tien geboden) kon hier niet bij betrokken zijn, want Paulus spreekt van de wet als heilig, juist en goed, vele jaren na het kruis ( Rom 7:7,12 ).


Nee, de Tien Geboden hangen aan deze twee geboden zoals onze tien vingers aan onze handen hangen. Ze zijn onscheidbaar. Liefde voor God zorgt ervoor dat het houden van de eerste vier geboden (die God betreffen) een vreugde is, en liefde voor onze naaste zorgt ervoor dat het houden van de laatste zes (die onze naaste betreffen) een genoegen is. Liefde vervult de wet door het gezwoeg weg te nemen en door van het houden van de wet een vreugde te maken. (Psalm 40:8). Wanneer we werkelijk van een persoon houden, is het vervullen van zijn of haar behoeften een plezier.

Jezus zei: "Als je van me houdt, houd dan Mijn geboden". (Joh 14:15). Het is onmogelijk om van de Heer te houden en niet zijn geboden te houden, omdat de Bijbel zegt: "Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last." (1 Joh 5:3). "Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet." (1 Joh 2:4)


Nee. De passage zegt dat de 'heerlijkheid' van Mozes' bediening van de wet weg zou worden gedaan, maar niet de wet. Lees de hele passage van 2 Cor 3:3-9 opnieuw, zorgvuldig. Het onderwerp is niet het wegwerken van de wet of de oprichting ervan, maar de verandering van de plaats van de wet van "tafels van steen" naar de "tafels van het hart". Onder de bediening van Mozes was de wet op stenen. Onder de bediening van de Heilige Geest, door Christus, is de wet geschreven in het hart (Hebr 8:10).

Een regel die op het schoolbord wordt geplaatst, wordt alleen van kracht wanneer deze in het hart van de student komt. Christus's bediening van de wet wordt van kracht omdat Hij de wet in het hart van de christen overbrengt. Dan wordt het houden van de wet een genoegen en een vreugdevolle manier van leven, omdat de Christen échte liefde in het hart heeft voor zowel God als de mens.'Einde' in dit vers betekent doel of voorwerp, zoals ook in Jak 5:11. De betekenis is helder. Om mensen naar Christus te leiden - waar ze gerechtigheid vinden - is het doel, het oogmerk of het einde van de wet.


7Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. 8En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. 9Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. (Rom 8:7-9)


Niemand is ooit door de wet gered. Allen die ooit in alle eeuwen gered zijn, zijn gered door genade. "Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen," (2 Tim 1:9) De wet wijst alleen de zonde aan. Alleen Christus kan redden. Noach 'vond genade' (Gen 6:8); Mozes vond genade (Exo 33:17); de Israëlieten in de woestijn vonden genade (Jer 31:2); en Abel, Henoch, Abraham, Isaac, Jacob, Josep, en vele andere belangrijke personen in het Oude Testament werden gered 'door geloof' volgens Hebreeën hoofdstuk 11. Zij werden gered door vooruit te kijken naar het kruis, wij kijken terug naar het kruis. De wet is nodig, omdat het net als een spiegel het 'vuil' in ons leven onthult. Zonder de wet zijn mensen zondaars, maar ze zijn zich er niet bewust van. De wet heeft echter geen reddende kracht. Het kan alleen maar zonde aanwijzen. Dit is altijd waar geweest, zelfs in het Oude Testament. ( Hand 4:10,12 ; 2 Tim 1:9 ).


Nee! Duizendmaal nee! De Bijbel spreekt van een slecht geweten, een verontreinigd geweten en een afgestompt geweten en geen van deze termen geeft aan dat ons geweten veilig is. "Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood." (Spr 14:12) God zegt: "Wie op zijn hart vertrouwt, die is een dwaas" (Spr 28:26)

Meer artikelen
Leer meer!